– Strenge vilkår for laksevekst

FHL mener de nye vilkårene for vekst i lakseproduksjonen er krevende, men like fullt oppnåelige for en del av bedriftene.

– Regjeringens vilkår for å gi fem prosent økning i lakseproduksjonen fra 2015 er krevende, men vil være mulig å oppnå for en del store og små havbruksbedrifter, sier administrerende direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Geir Ove Ystmark, i en pressemelding.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte i dag regjeringens forslag om å åpne for fem prosent vekst på eksisterende laksekonsesjoner.

Les også: Stiller miljøkrav til ny oppdrettsvekst 23.06.2014

Dette er i tråd med utredninger fra vitenskapsmiljøene i Norge om at havbruk er en fremtidsnæring som har potensial for betydelig vekst frem mot 2050, heter det i meldingen fra FHL.

Forutsetningen for veksten i 2015 er at selskapene forplikter seg til strengere lusekrav. Konsesjonene underlegges krav om maksimalt 0,1 voksne hunnlus per fisk mot dagens maksimalgrense på 0,5. Videre settes det vilkår om maksimalt to medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus.

– Det er grunn til å tro at dette er vilkår som kan oppfylles av en del selskaper, samtidig som det kan bidra til mer utvikling av metoder som ikke krever bruk av legemidler. Dette er i tråd med næringens egen strategi for kontrollen med lakselusnivåene i anleggene, sier Ystmark.

Samtidig er lusepresset sterkt varierende langs kysten, og mange vil ikke kunne oppfylle kravene på kort sikt. For disse bør det være en overgangsordning, mener Ystmark.

– Alternativt bør det gis åpning for å oppfylle kravene senere, slik at vi ikke nå får en ordning der man på en utilsiktet måte rammer bedrifter som befinner seg i ekstra krevende områder, sier Ystmark.

Lusesituasjonen

Med unntak av én uke har det for hele landet under ett vært under 0,1 voksne hunnlus i snitt per fisk i hele april, mai og juni. Næringen har også levert lave lusetall under smoltutvandringen om våren, slik Mattilsynet har pålagt, fremholder FHL.

Næringen har svært god oversikt over lusesituasjonen langs hele kysten. Utfordringen med høyere sjøtemperaturer og økt forekomst av resistens, gjør det krevende å få satt inn tiltak raskt nok. Mange selskaper er i ferd med å ta i bruk nye løsninger, samtidig som det er krevende å utvikle ny teknologi. Vilkår som kan framskynde utvikling og kommersialisering av nye metoder er derfor av det gode for hele næringen, heter det i meldingen fra FHL.

FHL mener også det er riktig at regelverket er teknologinøytralt, slik at det først og fremst er opp til næringen å velge de løsninger som på beste måte oppfyller kravene myndighetene setter.

Mer til kommunene

Prisen for kapasitetsøkningen settes til 1,5 millioner kroner per konsesjon, og 50 prosent skal gå direkte til kommunene som avsetter arealer til denne type matproduksjon.

– Det er bra at kommunene som legger til rette for havbruksnæringen igjen kan få en betydelig andel av disse midlene. På landsbasis vil dette kunne dreie seg om beløp på flere hundre millioner kroner, og vi mener disse vederlagene burde tilfalt kommunene i sin helhet, sier Ystmark.

Regjeringens tildelingsforskrift skal på høring og ventes ferdig behandlet før jul. Det er tidligere varslet at regjeringen i løpet av våren 2015 vil legge frem en melding til Stortinget om fremtidig vekst i havbruksnæringen. I den forbindelse mener FHL det er viktig at regjeringen har som mål å legge til rette for fleksibilitet og industriell bearbeiding.

– Det er jevn og sterk etterspørsel etter laks i markedene, og i denne situasjonen er det viktig med forutsigbarhet for produsentene langs kysten. Det er positivt at regjeringen har lagt til grunn de omfattende utredningene som viser at det er et stort potensial i økt matproduksjon gjennom bærekraftig havbruk, sier Ystmark.