Mattilsynets prioriteringsliste for lakselustilsyn

Mattilsynet har gått systematisk gjennom rapporterte lakselustall fra alle oppdrettslokaliteter i hele landet for de to siste årene, og kategorisert selskaper etter rapporterte lakselustall.

– Utfra tallene har vi kategorisert de ulike selskapene slik at vi kan prioritere hvilke selskaper vi må følge ekstra opp for å sikre at lakselusgrensen blir overholdt, forteller Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet.

Alle oppdrettslokaliteter skal holde seg under et bestemt lakselusnivå for å hindre smitte til andre oppdrettsanlegg og villfisk.

- Ikke alle klarer det. Det er avgjørende at oppdretterne på disse lokalitetene gjør tiltak for å få bukt med lakselusproblemet. Det er fordi de ødelegger for andre og bidrar til flere behandlinger, økt resistens og dårligere fiskehelse og fiskevelferd. Mattilsynet vil følge anlegg med problemer ekstra nøye opp, sier Knudtsen i en pressemelding fra Mattilsynet.

Gjeldende prioriteringsliste pr. 02.02.2015 kan lastes ned via lenke nederste i denne artikkelen.

Prioriteringsliste for lakselustilsynet og aktuell oppfølging

- For å rette innsatsen vår mer systematisk og direkte på selskapene som har problemer, har vi samlet og analysert alle lakselustall fra lokalitetene over hele landet. Tallene er kvalitetssikret med alle selskaper. Utfra tallene har vi kategorisert selskapene regionvis ut fra hvor mange ganger de har rapportert over eller under 0,5 kjønnsmodne hunnlus per fisk, forteller Knudtsen.

Det er viktig å understreke at prioriteringslista bare danner utgangspunktet for hvordan Mattilsynet prioriterer tilsyn av selskapene. Mattilsynets oppfølging vil også ta med andre observasjoner og annen informasjon vi har tilgjengelig. Derfor kan Mattilsynets oppfølging og virkemiddelbruk skille seg noe ut fra beskrivelsen av kategoriene og oppfølgingen.

Selskapene er av Mattilsynet listet etter region, og plassert i enten grønn, gul eller rød kategori.

Grønn kategori:

 • Selskaper som i hovedsak rapporterer resultater mindre enn 0,5 kjønnsmodne hunnlus per fisk, er plassert i grønn kategori.
 • Oppfølgingen av disse selskapene mht lakselus vil først og fremst være om de følger kravene til telling og rapportering.
 • Mattilsynet vil anmelde tilfeller av bevisst uriktig rapportering.

Gul kategori:

 • Selskaper som har noen tilfeller av rapporteringer mer enn 0,5 kjønnsmodne hunnlus per fisk.
 • Mattilsynet prioriterer å følge opp selskapene. Oppfølgingen blir tidlige varsel om tiltak for å holde seg under lakselusgrensen.
 • Virkemidler Mattilsynet vil bruke avhenger av resultatene selskapene oppnår. Aktuelle virkemidler kan være alt fra pålegg, tvangsmulkt eller utslakting dersom pålegg ikke etterkommes.
 • Selskaper i gul kategori vil bli vurdert strengt ved søknader om utvidelse av lokaliteter. Mattilsynet kan åpne for utvidelse dersom selskapet på eget initiativ tar lokaliteter med store lakselusproblemer ut av produksjon.

Rød kategori:

 • Selskaper som har mange tilfeller av rapporteringer mer enn 0,5 kjønnsmodne hunnlus per fisk.
 • Mattilsynet vil spesielt prioritere å følge opp disse selskapene. Oppfølgingen av disse selskapene blir tidlige varsel om tiltak for å holde seg under lakselusgrensen.
 • Virkemidler Mattilsynet vil bruke avhenger av resultatene selskapene oppnår. Aktuelle virkemidler vil være alt fra pålegg, tvangsmulkt eller utslakting dersom pålegg ikke etterkommes.
 • Selskaper i rød kategori vil bli vurdert strengt ved søknader om utvidelse av lokaliteter.

Redusert produksjon

Et aktuelt tiltak er redusert produksjon på lokaliteter.

- Et slikt inngripende virkemiddel tar vi kun i bruk når andre pålegg fra Mattilsynet om tiltak ikke har virket godt nok, understreker Knudtsen.

Når Mattilsynet vurderer redusert produksjon gjennomgår Mattilsynet resultatene på den enkelte lokalitet og oppfølgingen fra Mattilsynet.

Utfra kategoriseringen av selskapene er det spesielt selskap i kategori rød og til dels gul som vil være gjenstand for en slik vurdering. Mattilsynet starter med vurdering av selskaper som skal sette ut fisk nå til våren. Etter det vurderer Mattilsynet lokaliteter som skal sette ut fisk til høsten og til neste vår.

- Lik behandling for alle

Mattilsynet er opptatt av at alle skal behandles likt. Derfor er det laget både kriterier for hva som skal til for at anlegg kan bli pålagt redusert produksjon og en intern retningslinje som sikrer at alle behandles likt uavhengig av hvor i landet anlegget ligger.

I tillegg er det gjennomført felles opplæring for alle som skal arbeide med dette og Mattilsynet har en egen gruppe som dessuten går gjennom og kvalitetssikrer at vedtakene om redusert produksjon er riktige og enhetlige.

- Vi håper tiltaket på sikt vil være med på å redusere lakseluspresset generelt og virke forebyggende. I tillegg håper vi at oppdretterne i enda større grad koordinerer og samarbeider om lakselusbekjempelsen, avslutter Knudtsen.