- Bra at vekst skjer innenfor bærekraftige rammer

Mattilsynet ser det som positivt at det stilles strenge miljøkrav til vekst i oppdrettsnæringen.

- Mattilsynet mener det er positivt at det stilles strenge krav til lakselus og at veksten innen oppdrettsnæringen skal skje innenfor bærekraftige rammer, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein.

Mattilsynet mener at etableringen av produksjonsområder og en handlingsregel som bruker lakselus som indikator, er et viktig skritt i riktig retning.

- Dette sikrer at veksten skjer innenfor bærekraftige rammer. I tillegg til lakselus bør også fiskehelse, fiskevelferd, produksjonstap og beredskapskapasitet vektlegges i et vekstperspektiv. Mattilsynet vil fortsette å følge oppdrettsnæringen tett, og bruke de virkemidlene vi har for å sikre god fiskehelse og fiskevelferd, sier Gjein i en pressemelding fra Mattilsynet.

Nærings- og fiskeridepartementet har også besluttet at oppdrettere kan utvide maksimalt tillat biomasse (MTB) for gjeldende matfisktillatelser for laks, ørret og regnbueørret med fem prosent, og at økningen kan iverksettes i 2016.

Det blir satt som vilkår for hele tillatelsen som blir utvidet, at det hele tiden skal være færre enn 0,1 voksne hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk på alle lokaliteter som tillatelsen er knyttet til. Denne grensen skal overholdes ved bruk av maksimalt to medikamentelle behandlinger mot lakselus per produksjonssyklus.

Mattilsynet ser noen utfordringer med beslutningen om vekst som både næringen og forvaltningen må løse.

- Næringen har i dag til dels store problemer med kontrollen av lakselus. For å innfri kravene til vekst må de få ned lakselus per fisk. Det vil være utfordrende med dagens situasjon der midlene mot lakselus blir stadig mindre effektive og hvor alternative metoder ikke har kommet langt, sier Gjein.

En annen utfordring som må løses er at økt produksjon vil gi et større smittepress med lakselus. I tillegg kan det bli mer flytting av fisk mellom lokaliteter med strenge krav til en annen lokalitet med mindre strenge krav for å innfri betingelsene for økt produksjon. Det kan gi økt smittespredning.

- Med den nye forskriften får vi dessuten enda en ny variant av forvaltningsregime for lakselus som næringsaktørene og tilsynspersonellet må forholde seg til, avslutter Gjein.