Mistanke om ILA i stamfiskanlegg

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet Nystølvågen i Fusa kommune i Hordaland fylke. Eier av lokaliteten er AS Bolaks.

Bolaks varslet Mattilsynet 29. april 2015 om mistanke om ILA. Det er mistanke på bakgrunn av positive laboratoriefunn etter prøveuttak utført av virksomhetens fiskehelsetjeneste 30. mars og 29. april 2015.

Mattilsynet har tatt ut nye prøver for å stadfeste diagnosen.

For å forhindre eventuell smittespredning, er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Selskapet har allerede kontaktet Mattilsynet og er i dialog med hensyn på tiltak og praktiske løsninger,heter det i en pressemelding fra Mattilsynet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

Alle som ferdes i området, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Veterinærinstituttet vil i løpet av kort tid publisere lokaliteten på Fiskeridirektoratets interaktive kart over ILA-tilfeller.

Oppretter kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk til og fra anlegg i havområdet. Lokale tilpasninger for topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på cirka 10–20 km fra lokalitet med ILA-diagnose, opplyser Mattilsynet.

- Ingen konsekvenser for rognleveranser

- ILA mistanke hos Bolaks, får ingen konsekvenser for rognleveranser fra SalmoBreed sesongen 2015/16, opplyser SalmoBreed AS i en pressemelding.

Stamfisken som står på lokaliteten, har vært planlagt brukt i produksjon av rogn kommende høst. Dersom ILA-mistanken bekreftes, vil fisken bli slaktet ut, og vil ikke bli benyttet i rognproduksjon for SalmoBreed, heter det videre i meldingen.