Nå kan oppdrettere søke om vekst

Regjeringen tilbyr fem prosent oppdrettsvekst mot skjerpede lusekrav. Fiskeoppdrettere som ønsker å utvide produksjonen i 2016, må søke innen 1. september i år.

- Vekst gis mot vesentlig strengere miljøkrav når det gjelder lakselus, næringens største miljøutfordring akkurat nå. Kravet innebærer at det ikke skal være mer enn 0,2 voksne hunnlus per oppdrettsfisk i snitt på lokaliteter der konsesjoner med utvidet kapasitet benyttes. Grensen på 0,2 skal holdes ved bruk av maksimalt to medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus, heter det i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

- Vi er særlig opptatt av å ha effektive tiltak for å motvirke den negative utviklingen med resistens mot lusemidler langs hele norskekysten. Vi har derfor justert lusekravene noe sammenlignet med det som ble foreslått i høringen. Et mindre strengt lusekrav vil kunne bidra til at flere tar tilbudet, og det vil være gunstig for miljøet og motvirke særlig resistensutviklingen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Kravene som knyttes til denne veksten, vil gjelde for hele tillatelsen og er blant de strengeste som er satt noen gang. Strenge lusekrav vil bli fulgt opp med økt kontroll særlig fra Mattilsynet

Vederlaget for kapasitetsøkningen er satt til 1 million kroner, og halvparten av vederlaget vil tilfalle kommunene.

- Kommunene er viktige samarbeidspartnere for havbruksnæringen, og jeg mener det er riktig at store deler av vederlaget for økt kapasitet går tilbake til kommunene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Frist for å takke ja til tilbudet er 1. september 2015, og fylkeskommunen vil senest innen 5. juli 2015 informere den enkelte oppdretter skriftlig om tilbudet, og gi praktiske anvisninger på hvordan det skal søkes. Informasjon om tilbudet vil også legges ut på Fiskeridirektoratets nettsider. Frist for å innbetale vederlaget er 1. desember 2016. Det er ikke mulig å ta i bruk den økte kapasiteten før vederlaget er innbetalt, og de strenge lusekravene, vil gjelde fra tidspunktet den økte kapasiteten tas i bruk. Betales ikke vederlaget innen fristen 1. desember 2016, faller tilbudet om kapasitetsvekst bort, opplyser departementet.

Regjeringen vil parallelt med denne kortsiktige vekstrunden, følge opp arbeidet med det nye langsiktige vekstsystemet som nylig ble vedtatt av Stortinget, og som skal være på plass fra tidlig 2017.

- Vi legger med dette til rette for en miljømessig bærekraftig vekst i havbruksnæringen, som samtidig vil stimulere til nytenkning og utvikling av driftsformer og teknologi som kan bidra til å redusere luseutfordringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.