Fant færre elver med mye rømt oppdrettslaks

Overvåkingen av rømt laks i 165 utvalgte elver, viser at det i fjor vandret opp mer enn 10 prosent oppdrettsfisk i 17 av elvene.

Dette er en nedgang fra året før, da det ble funnet over 10 prosent i 30 av 140 vurderte elver. I 128 elver var det under 10 prosent rømt laks i fjor, mens det i de siste 20 elvene var usikkert om innslaget var under eller over 10 prosent, opplyses det i en pressemelding fra Havforskningsinstituttet.

Innslaget av rømt oppdrettslaks varierer langs norskekysten. Overvåkingen blir gjennomført med bruk av data fra sportsfiske, høstfiske og drivtellinger. Resultatene for 2015 viser at elvene rundt Hardangerfjorden hadde relativt flest vassdrag med høyt innslag av rømt laks (over 10 prosent). Tilstanden var derimot god (under 10 prosent) på hele strekningen fra Akershus til langt nord i Rogaland. For hele landet er det uveide gjennomsnittet av innslaget av rømt laks i sportsfisket og i høstfisket på henholdsvis 3,4 og 9,1 prosent, og gjennomsnittlig årsprosent var 5,6. I drivtellingene var gjennomsnittet 3,0 prosent. Alle disse gjennomsnittene fra overvåkingen i 2015 er lavere enn tilsvarende tall fra 2014.

Resultatene er publisert i rapporten «Rømt oppdrettslaks i vassdrag. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2015» (Fisken og havet, særnummer 2b-2016). Rapporten er delt i to deler, i den første delen oppsummeres resultatene, og i del to presenteres resultatene for hver av de undersøkte elvene. Informasjon om blant annet metodene som brukes i arbeidet, er beskrevet i felthåndboken som ble publisert sammen med årets rapport.

Nasjonal overvåking av rømt laks

Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014. Den første rapporten kom i fjor, og inneholdt resultater fra de 140 vassdragene som ble undersøkt i 2014. I årets rapport er antall vassdrag økt til 165. Disse vassdragene er valgt ut fra en rekke kriterier, som god geografisk spredning, inkludering av de nasjonale laksevassdragene, representasjon av vassdrag av ulik størrelse samt å bygge videre på vassdrag med tidsserier og med gode lokale nettverk. Det er samlet inn data fra sportsfiske om sommeren, høstfiske, stamfiske og drivtellinger (gytefisktelling) om høsten. I de fleste elvene ble det brukt flere metoder. Alle innsamlede data har vært gjennom en kvalitetssikringsprosess og har blitt gitt en score i henhold til en rekke kriterier for å få en vurdering av dataenes representativitet.

Kvaliteten på resultatene forbedres år for år 

De ulike metodene som er brukt i de ulike elvene har sine styrker og svakheter, både i forhold til prøvestørrelsene og sikker identifikasjon av rømt laks. Ulike kilder til usikkerhet i dataene blir diskutert i rapporten.

- Innslaget av rømt laks i vassdragene endrer seg i løpet av sesongen, i tillegg har rømt oppdrettslaks til dels en annen adferd enn villaks. Dette gjør det krevende å innhente gode data. Den store mengden data som er samlet inn og systematisert i løpet av de to første årene av overvåkingsprogrammet, gir imidlertid berettiget optimisme om at man i fortsettelsen av programmet kan få en bedre forståelse av metodiske problemstillinger og forbedre kvaliteten på overvåkingen ytterligere. Som en start på dette arbeidet har vi i årets rapport sammenlignet estimatene av innslaget av rømt oppdrettslaks fra elver der flere metoder er blitt brukt, og diskutert mulige årsaker til forskjellene, opplyser Havforskningsinstituttet.