Ny kunnskapsstatus for havbruksvekst

Fiskeriminister Per Sandberg mottok i dag en viktig rapport som skal benyttes i det nye «trafikklyssystemet» for vekst i havbruk.

- Havbrukspolitikken må være fundert på et solid forskningsmessig grunnlag. Hvis vi skal utvikle havbruk og nå ambisjonene for vekst som både regjeringen og Stortinget ønsker, må vi løse utfordringene med lakselus for at vekst skal være forsvarlig, sier fiskeriminister Per Sandberg.

- Rapporten er et resultat av en bred involvering fra våre beste fagmiljøer i arbeidet med modell for det nye «trafikklyssystemet», slik Stortinget forutsatte. Institusjonene ble bedt om å identifisere kunnskapshull, og det har de gjort, sier Sandberg. 

Rapporten oppsummerer kunnskapsgrunnlaget for den lakselusindikatoren som skal benyttes i handlingsregelen for vekst i havbruk og det nye «trafikklyssystemet». Rapporten er en viktig del av arbeidet med å utvikle modell for å anslå risiko for uakseptabel påvirkning av lakselus på villaks, melder Nærings- og fiskeridepartementet. 

Vurderingen viser at det er forbedringspotensial på flere områder knyttet til utviklingen av smittemodell som er lagt til grunn i stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen. Dette skal det arbeides videre med nå de nærmeste månedene. Rapporten konkluderer med at vi pr i dag har best treffsikkerhet når det er et høyt infeksjonspress, altså mye lus.

Det vil utover våren/sommeren gjennomføres testkjøring av modellsystemet langs hele kysten.

Les også: Bærekraftig og forutsigbar vekst for laks 21.03.2015

«Trafikklyssystem»

Stortingsmelding 16 (2014–2015) lanserte et «trafikklyssystem» med kunnskapsstatus som grunnlag for kapasitetsjustering innen produksjonsområder, basert på lakselus som varslingsindikator. Systemet predikerer risiko for uakseptable lusepåslag på villfisk basert på telling av lus på oppdrettsanlegg og modellering av totale utslipp av lakselus i et geografisk område. Etterfølgende telling av lakselus på villfisk brukes til å verifisere og kalibrere modellen.

Som oppfølging til denne stortingsmeldingen, har Havforskningsinstituttet sammen med Veterinærinstituttet fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) å fortsette arbeidet med modellen frem mot implementering av trafikklyssystemet. Rapporten som fiskeriministeren mottok i dag, oppsummerer kunnskapsgrunnlaget for den lakselusindikatoren, som skal benyttes i handlingsregelen for vekst i havbruk og det nye «trafikklyssystemet».

Rapporten kan lastes ned ved å følge lenken nedenfor.