Oppdrettsanlegg kan påvirke sårbare naturtyper

Det er store kunnskapsmangler om hvilke effekter utslipp fra matfiskanlegg har på ulike naturtyper.

– Mangelen på kunnskap er bekymringsverdig særlig når det gjelder naturtyper som regnes som spesielt sårbare eller som er levested for viktige arter som torsk, hummer og kamskjell, heter det i en pressemelding fra Havforskningsinstituttet.

Instituttet viser til rapporten «Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle marine naturtyper, rødlista habitat og arter», som Havforskningsinstituttet har skrevet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

I rapporten påpekes det at flere av dagens matfiskanlegg ligger veldig nær sårbare naturtyper. Siden kunnskapen om hvor disse naturtypene forekommer langs kysten er mangelfull, er det også en risiko for at det etableres nye anlegg på eller nær de sårbare naturtypene.

To eksempler på naturtyper som det bør tas spesielt hensyn til, er kalkalgebunn og korallrev. Dersom områder med disse to artene blir ødelagt, kan det ta tusenvis av år å etablere nye bestander. Områder som består av disse to naturtypene har en svært høy produksjon og er levested for et hundretalls arter, og har dermed viktige økologiske funksjoner både langs kysten og i fjordene.

Naturtypekartlegging av lokaliteter før etablering av nye matfiskanlegg, samt en vurdering av spredningspotensialet av utslipp fra anleggene, kan bidra til å plassere anlegg slik at utslippene får minst mulig negativ effekt på miljøet rundt.