Utfordrer finansministeren om SkatteFunn

Torbjørn Hansen fra Høyre, utfordrer finansminister Kristin Halvorsen og Regjeringen til å ta stilling til og presisere fradragsregler under SkatteFunn-ordningen.

Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen fra Høyre. Foto: StortingetStortingsrepresentant Torbjørn Hansen fra Høyre. Foto: StortingetBakgrunnen er at Skatteetaten har underkjent og redusert skattefrag under SkatteFunn-ordningen for prosjektet LYSTORSK. Torbjørn Hansen har nå levert et skriftlig spørsmål til finansministeren, der han spør om regjeringen vil presisere over for Skatteetaten hvilke kostnader som skal ansees som fradragsberettiget.

- Torskeoppdrett er et satsingsområde. Det brukes store ressurser på å gjøre dette til en økonomisk bærekraftig distriktsnæring. Et slikt prosjekt er LYSTORSK, igangsatt etter initiativ fra Havforskningsinstituttet og godkjent av Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Skatt Vest har i etterkant underkjent mesteparten av fradragene under SkatteFunn, og krever tilbakebetalt 1,8 mill. kroner, skriver Hansen i innledingen.

- Vil Regjeringen presisere overfor Skatteetatenhvilke kostnader som skal ansees fradragsberettiget for slike prosjekter slik at denne saken blir løst, spør Hansen.

Spørsmålet er foreløpig ikke besvart fra finansminister Kristin Halvorsen.

Begrunnelse

Hansen gir også en fyldig begrunnelse for hvorfor spørsmålet reises.

- Torskeoppdrettsselskapene Havlandet Marinfisk Russenes AS og Havlandet Marinfisk Fanevik AS ble i mars 2008 varslet om at nåværende Skatt Vest vurderte å redusere grunnlaget for skattefradrag med betydelige beløp. Fradragene var krevd på bakgrunn av kostnader som var tilknyttet godkjente FOU-prosjekter, som i betydelig grad var initiert av forskningsmiljøet rundt torskeoppdrettsnæringen, skriver Hansen.

- Prosjektene skulle løse viktige utfordringer i forhold til å oppnå lønnsom drift. I juli 2008 ble det truffet vedtak relativt likelydende med varslene og nå foreligger det utkast til vedtak i Skatteklagenemnda fra Skatt Vest hvor det fastholdes at fradragsgrunnlaget skal reduseres med totalt 8,9 mill. kroner. Effekten av dette er en mulig tilbakebetaling av 1,8 mill. kroner av i alt ca. 2,5 mill. kroner som tilskudd fra SkatteFunn, uttaler Hansen.

Skatt Vests standpunkt vil få store prinsipielle og praktiske konsekvenser for SkatteFunn-ordningen, og innebærer at skatteytere ikke kan regne med at kostnader direkte tilknyttet SkatteFunn-prosjekter nødvendigvis blir godkjent som fradragsgrunnlag, mener Hansen.

Tre andre selskaper tilknyttet prosjektet LYSTORSK er blant annet varslet om tilsvarende endringer og tilbakebetaling av tilskudd. Disse sakene er stillet i bero i påvente av en prinsipiell avklaring. Alle de aktuelle sakene knytter seg til prosjekter godkjent som FoU prosjekter av Norges Forskningsråd, noe som innebærer at prosjektene ikke har karakter av løpende drift, jf. skattelovforskriften § 16-40-2 annet ledd bokstav a.

Problemstillingen dreier seg om kostnader som er direkte tilknyttet et forsknings- og utviklingsprosjekt likevel ikke kan tas med hvis det er tale om kostnader som etter sin art er en del av den aktuelle virksomhetens ordinære drift. Torskeoppdrett er i en startfase og har ikke oppnådd lønnsomhet. Prosjekter av typen LYSTORSK innebærer både oppdrett av torsk og forskning på ulike virkemidler for å få denne til å bli økonomisk regningssvarende.

Det vil være en kraftig vingeklipping av SkatteFunn-ordningen om Skatteetaten legger til grunn en praksis hvor fradragsgrunnlaget ikke omfatter de faktiske utgifter som påløper i forbindelse med slik FoU-virksomhet, inkludert utgifter til smolt, anlegg, fôr osv når dette er direkte knyttet til det godkjente FoU-prosjektet, skriver Torbjørn Hansen fra Høyre.