Høyere risiko og kostnader ved landbasert lakseoppdrett

En ny analyse viser at det er både større kostnader og større risiko forbundet med produksjon av matfisk og stor-smolt på land, sammenlignet med tradisjonelt oppdrett i åpne anlegg i sjø.

På grunn av problematikken rundt blant annet lus og rømming, er det interesse for nye teknologier og driftsløsninger som kan redusere disse problemene. Å ta oppdrettsanleggene over på land er ett av løsningsforslagene, skriver Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) i en pressemelding.

Analysen ble ledet av NTNU i Ålesund ved professor Trond Bjørndal i samarbeid med Sintef Ocean og SNF, og har studert mulige konsekvenser ved å flytte eksisterende og fremtidig produksjon av laks til lukka landbaserte system, samt ved utbygging av kapasitet for storsmoltproduksjon til påvekst i sjø.

Betydelige kostnader og arealbehov

Matfisk

Ved en total produksjon av 1,3 mill. tonn matfisk og en produksjonskapasitet på 10 000 tonn per år per anlegg (130 anlegg), viser analysene at en overgang fra merdbasert til landbasert oppdrett kan få følgende estimerte konsekvenser:

- RAS: arealbehov på land - 11.700 mål, arealbehov i sjø – 4 238 km2, vannforbruk - 0,520 milliarder m3/år

- Gjennomstrømming med gjenbruk: arealbehov på land - 8 288 mål, arealbehov i sjø - 2 438 km2, vannforbruk - 33,7 milliarder m3/år

Produksjonskostnad er estimert til kr 43,60 per kg. Til sammenligning er kostandene for sjøbasert oppdrett estimert til kr 30,60 pr kg. Risiko innen landbasert oppdrett er stor. Det er mulig å investere i teknologi som vil redusere risiko, men det vil samtidig gi økte kostnader.

Settefisk

Ved en total produksjon av settefisk på 340 mill. stk. per år med snittvekt på 0,5 kg i RAS-anlegg med årlig kapasitet på 3 000 tonn per år (57 anlegg), viser analysene følgende estimerte konsekvenser:

- RAS:arealbehov - 612 mål, arealbehov i sjø - 1 148 km2, vannforbruk - 68 millioner m3/år

Matfisk på land dyreste alternativ

Matfisk på land gir i analysene den største produksjonskostnaden med kr 43,60/kg (se tabell), mens produksjon i lukket merd i sjø har kr 37,90/kg. De andre analyserte alternativene, påvekst av 100-g smolt med fem avlusinger, 500-g smolt med tre avlusinger, 1 000-g smolt med to avlusinger og bruk av lukket og åpen merd i kombinasjon ga med de forutsetningene som ble benyttet, produksjonskostnader som varierer mellom kr 31,30 – 32,60, mens en for 100-g smolt med 10 avlusinger er oppe i kr 33,80/kg.

  Matfisk 
land
Lukka 
merd
Lukka/ 
open 
kombi

100-g
5 avlus. 

100-g 
10 avlus. 
500-g 
3 avlus. 
1000-g 
2 avlus. 
Prod. kost./kg   43,60  37,90  32,60  31,30  33,80  31,00  32,40
Kg/m3  133  28  12  11  10  15  20
Inv./m3  13 498  4 033  1 381  960  960  1 210  1 410