God miljøtilstand i oppdrettsfjordene i Rogaland

En fjord i Rogaland. Illustrasjonsfoto: Blue Planet AS

Nye resultater fra programmet Marin Overvåking, som overvåker havbruksnæringens påvirkning på fjordsystemene i Rogaland, viser at den økologiske tilstanden er god.

Marin Overvåking har overvåket økologisk tilstand og utvikling i fjordsystemene i Rogaland siden 2010. Målet er å få nok kunnskap om havbruksnæringens samlede påvirkning på fjordsystemene, slik at aktiviteten ikke overgår fjordenes bæreevne. Prosjektet dokumenterer vannkvalitet, bunnforhold og makroalgebiotop (tang og tare) gjennom året, og baserer seg på prøver fra til sammen 25 stasjoner i fjordsystemet.

– I 2018 ble det jevnt over funnet svært god til god miljøtilstand på alle stasjonene, som er plassert i fjordområdene med mest oppdrettsvirksomhet i fylket, sier Trine Danielsen i Blue Planet i en pressemelding. Selskapet organiserer Marin Overvåkning.

Blue Planet har gitt det uavhengige selskapet Rådgivende Biologier AS oppdraget med å gjennomføre overvåkningsprogrammet i denne perioden. Programmet er finansiert av havbruksselskapene Alsaker Fjordbruk, Bremnes Seashore, Eidesvik Laks, NRS Feøy, MOWI, Ewos Cargill og Grieg Seafood. All prøvetaking, analyser og fortolkninger er uavhengige og utført akkreditert.

– Oksygeninnholdet i vannet var høyt og innholdet av næringssalter generelt lavt. Det tyder på at fjordsystemet tåler det organiske som tilføres fjordene godt. Det er i tråd med resultatene fra tidligere år, uttaler Danielsen.

Viktig med helhetlig overvåkning

Organiske utslipp fra havbruksnæringen påvirker norske fjorder i varierende grad. For eksempel kan organiske partikler i næringsfattige fjorder være positivt, mens de i næringsrike fjorder kan føre til overgjødsling, som er skadelig for både miljø og fisk. Også andre faktorer spiller inn, som utskiftning av vann og strømforhold.

Havbruksselskapene er pålagt å overvåke påvirkning av organisk utslipp på bunnforhold under og rundt oppdrettslokalitetene. Undersøkelsene tas av uavhengige aktører, og alle resultatene er offentlig tilgjengelige på Fiskeridirektoratet sine hjemmesider.

Programmet Marin Overvåkning er satt i gang nettopp for å gi mer kunnskap om næringens helhetlige påvirkning i Rogaland, samt i Hordaland og Nordland, sier Danielsen. Kunnskapen er også nyttig når Havforskningsinstituttet skal gjøre sin årlige risikovurdering av norsk fiskeoppdrett.

– En stabil og god trend

Også overvåkningen fra norske oppdrettslokaliteter viser at påvirkningen fra organisk utslipp er lav. I 2018 hadde over 90 prosent av lokalitetene god eller meget god bunntilstand, ifølge Fiskeridirektoratet.

– Dette samsvarer med tidligere år og viser en stabil god trend. Den direkte belastningen under anleggene som følge av produksjon håndteres bra og er innenfor akseptabel påvirkning, sa Øyvind Lie, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet i en pressemelding i begynnelsen av april.

pdfMarin Overvåking Rogaland - Årsrapport 20189.67 MB9.67 MB