DNA-sporinger førte til politianmeldelse og gebyr

Fiskeoppdrett. Illustrasjonsfoto: Terje Hatlem

Fiskeridirektoratet offentliggjør nå tre rapporter fra DNA-sporing etter oppdrettsrømming med ukjent kilde i Midt-Norge. To av rapportene har allerede ført til reaksjoner.

Fiskeridirektoratet kan benytte DNA-sporing i rømmingsaker der omfanget er antatt å være stort, og der man i samarbeid med oppdrettsselskapene ikke kommer frem til kilden for rømmingen.

I Fiskeridirektoratets region Midt har man hatt tre slike saker siden 2017. Det er rapporter fra disse tre rømmingshendelsene som nå blir offentliggjort, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Rapportene er utarbeidet av Havforskningsinstituttet (HI) på oppdrag fra Fiskeridirektoratet. I tillegg har Veterinærinstituttet (VI) også bidratt med grunnstoffanalyser i én av sakene.

Politianmeldt

Høsten 2017 ble det oppdaget mye rømt laks i Ørstaelva i Møre og Romsdal. Fiskeridirektoratet fikk samlet inn prøver av rømt fisk til sporing.

DNA-analysene viste at hovedmengden av de rømte fiskene i Ørstaelva hadde en sterk genetisk likhet med prøver fra Aqua Farms Vartdal AS.

Fiskeridirektoratet anmeldte Aqua Farms Vartdal AS i 2018 og saken behandles nå av politiet.

Ilagt overtredelsesgebyr

Fiskeridirektoratet fikk i oktober 2017 meldinger om fangst og observasjoner av rømt oppdrettslaks i Sør-Trøndelag.

Det ble samlet inn skjellprøver av rømte oppdrettslaks fra Fillfjorden som ble levert til Havforskningsinstituttet for genetisk analyse.

Analysene ga et tydelig resultat på en merd tilhørende Lerøy Midt AS, skriver Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har ilagt Lerøy Midt AS et overtredelsesgebyr for rømmingen. Selskapet har varslet at vedtaket vil bli påklaget.

Flere kilder

I 2018 mottok Fiskeridirektoratet flere tips om rømt oppdrettslaks i området Frøya, Hitra og Smøla.

Les også: Omfattende tiltak etter mulig lakserømming 24.10.2018

Det ble tatt prøver av rømte laks innsamlet i og ved Frøyfjorden, og i Grytvågen/Grytelva på Hitra, i oktober 2018.

Ut ifra HI og VI sine rapporter, kan man konkludere med at fisken fanget i Frøyfjorden med høy sannsynlighet kommer fra ett av to selskap – der det ene er noe mer sannsynlig enn det andre. Det kan ikke helt utelukkes at fangstene er en blanding av fisk fra begge disse aktørene.

Fiskeridirektoratet er i dialog med de aktuelle oppdrettsselskapene.

Fisken som ble samlet inn i Grytvågen/Grytelva hadde opphav i fire forskjellige avlslinjer. Dette betyr at det her er snakk om en blanding av laks fra flere selskap og rømmingsepisoder.

Rapportene kan lastes ned fra lenken nedenfor.