ILA påvist hos SalMar i Harstad

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 31397 Oterneset i Harstad kommune i Troms fylke.

Det melder Mattilsynet AS. Lokaliteten drives av Salmar Farming AS avd. Troms, i samlokalisering med Havbruksstasjonen i Tromsø AS, Skretting AS og Stim AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, påpeker Mattilsynet.

Diagnose

Salmar Farming AS avd. Troms varslet Mattilsynet 15. november 2019 om mistanke om ILA på Oterneset. Mistanken bygde på positive analyseresultater (PCR).

Les også: Mistanke om ILA hos SalMar i Harstad 18.11.2019

Mattilsynet har stadfestet diagnosen 25. november 2019, på grunnlag av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA-virus ved to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT-PCR), gjort ved Veterinærinstituttet. Sekvenseringen av ILA-viruset, viser at viruset er deletert (virulent variant).

For noen dager siden, ble det kjent at det også er rapportert om rømming av laks fra lokaliteten, hvor det nå er konstatert ILA.

Les også: Rømming av oppdrettslaks i Troms 22.11.2019

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning, er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. 

På grunn av nærhet, er også sjølokalitet 36077 Mollvika underlagt samme restriksjoner.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.