Sinkaberg-Hansen ilagt milliongebyr for ulovlig vannuttak

NVE har ilagt Sinkaberg-Hansen AS 8 millioner kroner i overtredelsesgebyr for brudd på konsesjonsvilkårene og brudd på forskrift om internkontroll.

Det skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

NVE opplyser at Sinkaberg-Hansen AS har konsesjon til å regulere Saglivatn med 1 meter. Vinteren 2018 var det tørt i Trøndelag, og i februar 2018 tok NVE kontakt med virksomheten for å få informasjon om vannstanden i Saglivatn. Dokumentasjon fra Sinkaberg-Hansen viste at Saglivatn da var under laveste tillatte regulerte vannstand (LRV). På det meste var vannstanden 64 cm under tillatt vannstand.

– Det er alvorlig og svært uheldig når en konsesjonær ikke etterlever krav som er gitt i konsesjonen. I konsesjonsbehandlingen gjøres grundige avveiinger mellom ulike interesser. Kravene settes for å ivareta allmenne interesser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for miljøtilsyn av vassdragsanlegg i NVE.

– Plikt til å måle vannstand

Virksomheter som har konsesjon etter vassdragslovgivingen, har også plikt til å følge kravene i internkontrollforskrift for vassdragsanlegg. Et at kravene for Sinkaberg-Hansen, er at de skal måle vannstanden i Saglivatn, og sette inn tiltak når de observerer at vannstanden nærmer seg kritisk lavt nivå, påpeker NVE.

NVE skriver videre at i denne saken kunne ikke virksomheten legge frem vannstandsmålinger for ukene 2-9 i 2018. Målingen utført i uke 9, viste at vannstanden da allerede var 24 cm under laveste tillatte vannstand. Det er NVEs vurdering at Sinkeberg-Hansen ikke gjorde tilstrekkelige tiltak for å unngå å komme i en situasjon der de tapper for mye vann. Videre har de ikke satt inn tilstrekkelige tiltak for å redusere vannforbruket raskt nok. Først i midten av april sørget nedbør for at vannstanden var tilbake på tillatt nivå.

Overtredelsesgebyr fastsatt til 8 millioner kroner

– Det ulovlige vannuttaket ble benyttet til å holde liv i settefisk. NVE har estimert dette til å være i underkant av 900 000 individer, noe som representerer en fortjeneste på ca. 6,8 millioner kroner. Basert på beregnet fortjeneste og en skjønnsmessig vurdering er overtredelsesgebyret satt til 8 millioner kroner, heter det videre i meldingen fra NVE.

Rapportert og utredet fra oppdretter

SinkabergHansen har i dag sendt ut en pressemelding om saken, hvor det opplyses at de tirsdag 26. november mottok melding om vedtak om overtredelsesgebyr fattet av NVE, angående brudd på konsesjonsvilkår om regulering av Saglivatnet, samt angivelig brudd på forskrift på internkontroll.

– Saken skriver seg fra perioden februar til april 2018, og er i den forbindelse rapportert og utredet fra vår side. SinkabergHansen har i dag ingen ytterligere kommentar; verken til saken eller konkret innhold i det publiserte vedtaket fra NVE, uttaler Svein-Gustav Sinkaberg, konsernsjef i SinkabergHansen.