Kostnadene for lakseoppdrett økte også i 2019

Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

FHF har akkurat avsluttet et treårig prosjekts som har sett på kostnadsutvikling og forståelse av drivkrefter i norsk lakseoppdrett.

Det er Nofima med Audun Iversen som har ledet prosjektet. Hvert år i disse tre årene har det i tillegg blitt definert 1-2 problemstillinger, som det har blitt sett nærmere på. Eksempelvis kostnadsutvikling i konkurrentland, smoltkostnader, kapitalbinding i næringen, fôrkostnader og effektene av luseproblemene i næringen.

Hovedtrekket i utviklingen er at kostnadene i Norge fortsetter å øke, men i mindre grad enn de siste årene. Kostnader knyttet til lus er fortsatt viktige, men det er fôrkostnadene som har stått for den største kostnadsøkningen i kroner, med økte fôrpriser og økt fôrfaktor.

Det skriver Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) i en pressemelding.

Også smoltkostnader og avskrivninger har økt mye de siste årene. Smoltkostnadene drives blant annet av overgang til større smolt og investeringer i RAS-anlegg. Økningene i avskrivningene henger sammen med økte investeringer i næringen, både i matfiskoppdrett og i verdikjeden for øvrig.

Kostnadene i konkurrentland øker også. Norske produsenter er fortsatt blant de mest effektive, men Chile har nå kommet tilbake i posisjon som det mest effektive produsentland, etter en betydelig bedring i de biologiske resultatene, mens Færøyene har fått svekket sin kostnadsposisjon, etter å ha fått større utfordringer med lus og sykdom. Skottland og Canada har de høyeste kostnadene, men mens økningen har vært moderat i Canada de siste årene, har den vært veldig stor i Skottland.

Sluttrapporten og alle delrapporter kan finnes på prosjektsiden til FHF, hvor det også ligger flere presentasjoner og artikler som oppsummerer resultater fra prosjektet.

Last ned sluttrapporten:
Kostnadsutvikling og forståelse av drivkrefter i norsk lakseoppdrett - Sluttrapport (pdf 1.27 MB)