Luseskjørt ga ingen sikre positive effekter

En skjematisk framstilling av hvordan Midt-Norskringen fungerer. Illustrasjon: Aquamedic AS

Et nylig avsluttet forskningsprosjekt, fant ingen vitenskapelig sikre holdepunkter for at bruk av luseskjørt gir vesentlig beskyttelse mot lakselus.

Det være seg med eller uten bruk av skjørt i kombinasjon med «Midt-Norskringen».

Det fremkommer av sluttrapporten for prosjektet «Dokumentasjon av lusebeskyttelse med "Midt-Norskringen"», som er gjennomført med Aquamedic AS som ansvarlig, på oppdrag for Midt-Norsk Havbruk AS, og med delfinansiering fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Resultatene skiller seg fra tidligere prosjekter, hvor det er vist at bruk av luseskjørt kan redusere behovet for avlusing.

Les også: Luseskjørt kan redusere påslag av lakselus 02.05.2012

Luseskjørt og Midt-Norskringen

Midt-Norskringen er konstruert for at den ved hjelp av luftbobler, skal løfte vann fra nederste til øverste del av merden.

Prosjektet har undersøkt hvilken effekt bruk av skjørt i kombinasjon med Midt-Norskringen har mot lusepåslag, dets virkning på miljøparametre og dokumentert hvordan utstyret løfter vann opp til overflaten i merden. Dessuten ble det kartlagt biologisk nytte og ulemper, samt gjennomført en økonomisk nytte-kostnadsvurdering.

Hovedfunn fra prosjektet

  • Resultatene fra prosjektet ga ingen sikre holdepunkter for at bruk av 5-9 meters dype skjørt gir vesentlig beskyttelse mot påslag av lakselus. Kun på én av tre lokaliteter ble det konstatert ca. 50 prosent reduksjon i påslag under en kortvarig «lusebølge», ellers ingen effekt. Funnet kan imidlertid, (i det minste delvis), skyldes at plasseringen av merdene med skjørt i anlegget ikke, var tilfeldig.
  • På én av lokalitetene inntraff en periode med sterk strøm, deformering av nøtene og svært lav oksygenmetning, som gjorde at skjørtene måtte løftes for resten av produksjonsperioden. Dette illustrerer hvilken risiko som følger med bruk av skjørt i ordinær produksjon. På de to øvrige lokalitetene, hvor det ikke oppsto problemer, så en kun ubetydelig oksygenreduksjon inne i merder som hadde skjørt pluss Midt-Norskringen.
  • Strømningsforsøk viste at luftboblene fra Midt-Norskringen, løfter vann hovedsakelig i midten av nota, og at vann fra 10-12 meters dyp, løftes helt opp til overflaten, mens vann fra 17-20 meters dyp, fordeler seg utover før det når overflaten. Det ble observert en gradvis økning av effekten jo høyere i vannsøylen boblene er. En video fra forsøkene kan sees her: Midt-Norskringen - forsøk med fargestoff
  • Prosjektet fant ingen vitenskapelig sikker positiv eller negativ effekt av skjørt pluss Midt-Norskringen på overordnede biologiske produksjonsvariabler, som behandlingsfrekvens mot lus, dødelighet, vekst eller biologisk fôrfaktor.
  • Ved bruk av en teoretisk nytte-kostnadsmodell, ble det vist at bruk av skjørt pluss Midt-Norskringen, kan gå i økonomisk balanse dersom et utsett på 1,36 millioner smolt unngår mellom 0,15 til 0,4 behandlinger i løpet av produksjonsperioden, gitt at man unngår negativ virkning på vannmiljøet inne i skjørtet. En negativ veksteffekt som følge av suboptimale miljøforhold, vil imidlertid øke produksjonskostnadene med ca. 80 øre per 100 gram tapt tilvekst. Det er derfor verdt å vurdere grundig om det finnes mer lønnsomme måter å bruke ressurser på for å holde lakselusa i sjakk.

Les mer
Last ned rapporten: Dokumentasjon av lusebeskyttelse med Midt-Norskringen (pdf 618 kB)