Gir medhold til to klager om utviklingstillatelser

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Nærings- og fiskeridepartementet har avgjort fem klagesaker om utviklingstillatelser til lakseoppdrett, og gitt Albatros Technology og Grieg Seafood Rogaland medhold.

– Vi ser mange spennende prosjekter som kan bidra til å bringe havbruksnæringen fremover, og prioriterer behandlingen av klagesakene høyt, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Som følge av at Albatros Technology og Grieg Seafood nå har fått medhold i sine klager, blir sakene sendt tilbake til Fiskeridirektoratet for videre behandling.

Samtidig har Ocean Aquafarms, Bjørøya Fiskeoppdrett/Folla Utvikling og Arctic Seafood Group fått avslag.

104 søknader

Regjeringen etablerte ordningen med utviklingstillatelser til lakseoppdrett i 2015. Søknadsfristen gikk ut sent i 2017, og totalt kom det inn 104 søknader.

– Regelverket er komplisert og saksbehandlingen krevende, så behandlingen av disse sakene har dessverre tatt lang tid. Samtidig er det viktig for både aktørene og forvaltningen at alle behandles likt, sier Ingebrigtsen.

Det er Fiskeridirektoratet som i første omgang behandler sakene, og saksbehandlingen pågår fremdeles.

– Formålet er å stimulere til utvikling av ny teknologi som kan bidra til å løse noen av havbruksnæringens areal- og miljøutfordringer. Derfor er det gledelig med prosjekter som ser lovende ut, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Albatros Technology BV har søkt om ni tillatelser til et flytende lukket anlegg basert på resirkuleringsteknologi. Departementet har konkludert med at konseptet oppfyller kriteriet for tildeling om at det foreligger betydelig innovasjon. Saken sendes derfor tilbake til Fiskeridirektorat for vurdering av om øvrige tildelingskriterier er oppfylt.

Grieg Seafood Rogaland AS har søkt om ti tillatelser til konseptet «Blue Farm», en strekkforankret betongmerd for havbruk offshore. Fiskeridirektoratet kom i sitt avslag til at konseptet ikke var tilstrekkelig dokumentert og at det ikke var "miljømessig forsvarlig". Da selskapet sendte inn ny informasjon, vurderte direktoratet det som en ny søknad som ble sendt etter fristen.

Departementet har konkludert med at den nye informasjonen ikke endrer konseptet, og at tilleggsinformasjonen derfor må vurderes sammen med den opprinnelige søknaden. Departementet har ikke tatt stilling til om tildelingskriteriene ellers er oppfylt. Saken sendes med det tilbake til direktoratet for ny behandling.