Ønsker en ordning for «trafikklysnøytrale tillatelser»

Bildecollage av konsepter i FLO SJØ.

Bedriftsnettverket FLO SJØ, Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri foreslår for Nærings- og fiskeridepartementet å opprette en ordning for trafikklysnøytrale kommersielle tillatelser for produksjon av laks.

– Handling må følge ord, sier Bedriftsnettverket FLO SJØ i innspillet som ble sendt over til Nærings- og fiskeridepartementet torsdag. De viser til de politiske ambisjonene om at det skal produseres 5 ganger så mye i norsk havbruksnæring i 2050 som i dag.

Innspillet som er utarbeidet i samarbeid med Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri, sikter til at Norge som havbruksnasjon står i reell fare for å tape terreng mot den stadig økende investeringsviljen i landbasert lakseproduksjon globalt, dersom det ikke legges til rette for ny produksjonsteknologi.

Foreslår utlysing av 250 nye oppdrettstillatelser

Konkret foreslår grupperingen at det lyses ut inntil 250 nye tillatelser, over en fireårsperiode, der det stilles strenge miljøkrav, som ekstra rømmingssikring, oppsamling av organisk materiale og null lakselus. I tillegg skal det dokumenteres at valgte teknologier tilfredsstiller krav til god dyrevelferd. Vederlaget for tillatelser med så strenge krav bør settes under 10 millioner kroner pr tillatelse, heter det i innspillet.

– Vi støtter sterkt opp rundt utviklingen av ny, miljøvennlig havbruksteknologi, sier Fagsjef Stål Heggelund i Norsk Industri.

– Pandemien og oljeprisfallet som nå lammer mye av industrien i Norge er alvorlig. Da er det viktig for våre medlemmer at rammebetingelsene for industriutvikling gjøres progressive og forutsigbare, slik dette innspillet legger til rette for. Her kan det realiseres betydelig verdiskaping i norske bedrifter, sier Heggelund.

Flytende lukket oppdrettsteknologi

– At verdens sterkeste fagmiljø på flytende lukket oppdrettsteknologi har funnet sammen i nettverket FLO SJØ er veldig spennende. Det gir oss mulighet til å spille inn et gjennomarbeidet og omforent forslag som kan styrke satsningen på miljøteknologi på mer kommersielle vilkår, samtidig som en oppnår reell volumvekst i oppdrettsnæringen», sier prosjektleder for FLO SJØ, Steffen Kildal.

Andreas Heskestad er daglig leder i Stiim Aqua Cluster, og snakker med entusiasme om omstillingskompetansen i bedriftene i havbruksklyngen.

– Initiativet til FLO SJØ kom fra bedriftene selv, og vår rolle er å legge til rette for at samarbeidet organiseres fornuftig og har god framdrift. På denne måten kan bedriftene oppnå mer enn de klarer på egen hånd. Gode rammebetingelser for havbruksnæringen er avgjørende om vi skal lykkes med ny bærekraftig vekst, og vi håper og tror at dette innspillet blir godt mottatt av fiskeripolitisk ledelse, sier Andreas Heskestad.

En vesentlig del av bakgrunnen for innspillet er at alle anlegg – uavhengig av teknologi – i dag omfattes av det samme regelverket for produksjon i sjø.

– Oppdrettere som ønsker å ta i bruk mer kapitalintensiv alternativ oppdrettsteknologi, vil vanskelig kunne oppnå samme lønnsomhet i produksjonen om staten ikke differensierer konsesjonsvederlagene ut fra den målte påvirkningen på trafikklyssystemet, avslutter Andreas Kildal.

Fakta om organisasjonene

Bedriftsnettverket FLO SJØ (Flytende Lukket Oppdrett i SJØ)

  • Etablert i 2020, under havbruksklyngen Stiim Aqua Cluster
  • 7 norske bedrifter som utvikler og selger teknologi for flytende lukket oppdrett i sjø
  • Skal på tvers av selskapsinteresser arbeide for gode rammebetingelser for ny norsk oppdrettsteknologi, og prosjekter initiert av bedriftene selv
  • Nettverket består foreløpig av følgende bedrifter: Akvafuture AS, Hauge Aqua AS, Nekkar ASA, Stadion Laks AS, Akvatech AS, Fishglobe AS og Aquafarm Equipment AS

Stiim Aqua Cluster

  • Havbruksklynge, etablert i 2019, med finansiering fra ARENA-programmet, bedriftene selv, samt kommuner/fylkeskommuner
  • Mer enn 80 tilknyttende bedrifter
  • Klyngen består av teknologibedrifter fra ulike bransjer, oppdrettere og havbruksrelaterte virksomheter, gründere, kapitalmiljøer og kunnskapsmiljøer


Norsk Industri

  • Den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon
  • Mer enn 2400 medlemsbedrifter innen mange bransjer, herunder også norsk havbruks- og sjømatindustri
  • Talerør for industrien og arbeider for best mulige rammevilkår og økt verdiskaping i medlemsbedriftene

Kilde: FLO SJØ