Mistanke om ILA ved Marøya i Loppa

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 10611 Marøya i Loppa kommune i Troms og Finnmark fylke.

Cermaq Norway AS, avdeling Matfisk Finnmark, driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Cermaq Norway AS varslet Mattilsynet 24. juni 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Marøya.

– Mistanken er basert på resultatet av histopatologiske undersøkelser gjennomført ved Veterinærinstituttet, samt PCR funn, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget, for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Mistanken blir publisert på Barentswatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Ved bekreftet mistanke, vil det om kort tid bli det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.