Eide Fjordbruk får to utviklingstillatelser for laks

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn om to utviklingstillatelser til Eide Fjordbruk AS i Bjørnafjorden kommune i Vestland.

Eide Fjordbruk har fått tilsagn om én tillatelse på 780 tonn MTB og én tillatelse på 425 tonn MTB til utvikling av konseptet Salmon Zero.

Det fremgår av en melding fra Fiskeridirektoratet tirsdag.

Eide Fjordbruk AS søkte 1. juli 2016 om tre utviklingstillatelser til realisering av konseptet Salmon Zero. Fiskeridirektoratet avslo søknaden 6. desember 2017, da direktoratet fant at vilkåret om betydelig innovasjon ikke var oppfylt.

Nærings- og fiskeridepartementet tok en klage til følge, og slo i vedtak 7. januar 2020 fast at vilkåret om betydelig innovasjon var oppfylt.

Som oppfølging av departementets vedtak, sendte Eide Fjordbruk oppdaterte opplysninger til Fiskeridirektoratet, om økonomien i prosjektet og forslag til målkriterier.

Konseptet «Salmon Zero»

Salmon Zero skal være et helt lukket sjøanlegg med full resirkulering av produksjonsvann. I anlegget skal det produseres matfisk frem til slakt. Slaktevekt skal være omkring 6,5 kilo. Produksjonen skal skje i lukkede merder i sjø. Resirkulering- og vannbehandlingssystemene skal i hovedsak være plassert på land, og deler av vannbehandlingen skal integreres i produksjonsenhetene. På lengre sikt skal det være mulig å flytte alle installasjoner til sjø, med resirkuleringsanlegg om bord på egnet flåte. Anlegget skal være modulbasert.

I den opprinnelige søknaden hadde Eide Fjordbruk med planer om seks ulike merder med volum fra 1070 m3 til 10983 m3. I supplerende dokumentasjon har Eide Fjordbruk opplyst at produksjonsenhetene skal ha følgende volum: 1000 m3, 3000 m3 og 6000 m3. Videre er det opplyst at selskapet har inngått intensjonsavtaler om samarbeid med to aktører for utvikling av semilukkede oppdrettsmerder, FishFarming Innovations (FFI) og Høie Concrete Farm Consortium (HCFC).

Fishfarming Innovation har utviklet en semilukket oppdrettstank i betong, med volum lik 1000 m3, som er under uttesting, og planlegger oppskalering av tanken til volum lik 3000 m3. Høie Concrete Farm Consortium prosjekterer og designer en lukket oppdrettsenhet i kompositt med volum lik 6000 m3, og med tilhørende plattform i betong. Ifølge Eide Fjordbruk, er det et mål om at denne oppdrettsenheten skal oppskaleres til volum lik 12000 m3.

Eide Fjordbruk vil utvikle et system for å flytte fisk både mellom enhetene og fra enhetene til brønnbåt på en skånsom og effektiv måte som også opprettholder barrierene mellom produksjonsenhetene. Søkeren har beskrevet flere alternative metoder for flytting av fisk.

Alle produksjonsmodulene skal ha adskilte og separate vannbehandlingssystemer for å forhindre smitte og påvirkning mellom moduler. Vann skal hentes fra dypet i fjorden, filtreres i innløpet og behandles på landanlegget, eksempelvis med proteinskimming og UV-behandling. Salinitetsnivået i vannet skal reguleres ved å blande sjøvann med ferskvann fra lokal kilde. Vannbehandlingsanlegget på land skal inneholde modulbaserte stasjoner med utstyr for resirkulering, lufting, slamutskilling, oksygenering og filtrering.

Slammet skal samles opp og gjenvinnes. Eide Fjordbruk AS vil undersøke bruk av avfallsstoffer som ressurs. Søkeren antar at utslipp av vann vil være som i andre kommersielle resirkuleringsanlegg, og har angitt en andel lik 1 prosent. Videre er det opplyst at utslippsvann eksempelvis kan behandles med UV. I tillegg omfatter prosjektet blant annet automatisk telling og håndtering av dødfisk, utvikling og bruk av nye sensorer og programvare, innsamling og bruk av informasjon og data fra anlegget, og en autonom robot for vasking og overvåking av tankene.