SalMar får konvertere åtte utviklingstillatelser

Havmerden til SalMar ASA på Frohavet utenfor Trøndelag. Foto: SalMar ASA

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Ocean Farming AS tilsagn om å konvertere åtte utviklingstillatelser for havmerden «Ocean Farm 1» til vanlige kommersielle matfisktillatelser for laks.

Ocean Farming AS er et heleid datterselskap av SalMar ASA.

Dette er den første søknaden om konvertering av utviklingstillatelser som er behandlet av Fiskeridirektoratet, opplyses det i en melding fra Fiskeridirektoratet tirsdag.

Ocean Farming AS var det første selskapet som søkte om utviklingstillatelser, og er nå også først ute med å få tilsagn om å konvertere utviklingstillatelsene til alminnelige, kommersielle matfisktillatelser.

Det vil si at selskapet nå står fritt til å enten drive tillatelsene videre i Havmerden/Ocean Farm 1, eller til å benytte tillatelsene i alminnelig produksjon.

Vederlag på rundt 88 millioner

For å konvertere tillatelsene, skal Ocean Farming etter laksetildelingsforskriften, betale et vederlag til statskassen på 10 millioner kroner per ordinære matfisktillatelse. Beløpet skal justeres for endringer i konsumprisindeksen for perioden fra november 2015, da forskriften trådte i kraft, og frem til sist tilgjengelige tall for indeksen i mai 2020.

Således utgjør vederlaget nå kr 11 046 400 per tillatelse. Samlet vederlag for konvertering av de 8 tillatelsene til vanlige laksekonsesjoner, beløper seg til kr 88 371 200.

Må søke om produksjonsområde

Før tillatelsene kan tas i bruk som kommersielle tillatelser, må selskapet søke Fiskeridirektoratet om innplassering i ett eller flere produksjonsområder. Når Fiskeridirektoratet har foretatt innplassering, kan selskapet søke om klarering hos den eller de aktuelle fylkeskommunene.

Ocean Farming AS fikk åtte utviklingstillatelser 26. februar 2016. Ocean Farm 1 er kort oppsummert et halvt nedsenkbart stålanlegg for eksponerte lokaliteter, og Ocean Farming AS har hatt to utsett av fisk på lokaliteten Håbranden i Frøya kommune i Trøndelag.

Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene var en midlertidig ordning med særtillatelser, som kunne tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet med ordningen var å legge til rette for utvikling av teknologi, som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.