Mistanke om ILA ved Lubben i Karlsøy

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36757 Lubben i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten drives av Wilsgård Fiskeoppdrett AS.

– Wilsgård Fiskeoppdrett AS varslet Mattilsynet 8. oktober 2020 om funn forenelig med ILA på lokalitet Lubben. Mistanken er basert på kliniske tegn, patologiske forandringer og resultatet av analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet i en melding fredag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste ILA-diagnosen. Utfyllende analyseresultater vil foreligge innen kort tid.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet på lokalitet Lubben, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Lubben ligger i en allerede eksisterende overvåkingssone i kontrollområde for ILA i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommune, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved samme lokalitet i 18. mai 2018.

Dersom mistanken ved lokalitet Lubben blir bekreftet, vil det opprettes en bekjempelsessone med utgangspunkt i lokalitet Lubben. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.