ILA påvist ved Ånholmen i Namsos

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 32017 Ånholmen i Namsos kommune i Trøndelag, hvor Emilsen Fisk AS driver oppdrett av laks.

Emilsen Fisk AS varslet Mattilsynet 14. januar 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Ånholmen. Mistanken var basert på kliniske funn og resultatet av PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytic etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Les også: Mistanke om ILA ved Ånholmen i Namsos

Mattilsynet inspiserte lokaliteten mandag 18. januar 2021, og tok ut oppfølgende prøver for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet diagnosen ILA mandag 25. januar 2021, basert på sykdomsforandringer og virusfunn i analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding tirsdag.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Lokaliteten er under utslakting

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten er under utslakting og vil tømmes i løpet av kort tid. Lokaliteten ligger i et utsettområde som er i ferd med å bli tømt for fisk ved ordinær slakting.

Kontrollområde

Lokalitet Ånholmen er omfattet av en eksisterende overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Nærøysund og Namsos kommuner, Trøndelag. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokaliteten 12662 Ternskjæret II 11. januar 2019.

Mattilsynet vil om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet, med utgangspunkt i lokalitet Ånholmen. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.