Mistanke om ILA ved Klipen i Leirfjord

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36037 Klipen i Leirfjord kommune i Nordland fylke, hvor Nova Sea AS og Tomma laks AS driver oppdrett av laks.

– Nova Sea AS varslet Mattilsynet 15. april 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Klipen. Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet i en melding fredag.

Mattilsynet planlegger snarlig å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet om kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.