Mistanke om ILA ved Måvær i Lurøy

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 38517 Måvær i Lurøy kommune, Nordland fylke, hvor Lovundlaks AS driver oppdrett av laks.

– Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet fredag 16. april 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Måvær. Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, melder Mattilsynet søndag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og å ta ut oppfølgende prøver, for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Ved bekreftet mistanke, vil Mattilsynet om kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.