Vil sende prøveordning med rullerende MTB på høring

Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

I revidert nasjonalbudsjett presenterer regjeringen rammene for en prøveordning med rullerende MTB, som kan sendes på høring.

Stortinget har bedt regjeringen utrede en ordning med rullerende maksimal tillatt biomasse (MTB), og legge fram en sak for Stortinget i vårsesjonen 2021, med sikte på å innføre en prøveordning som skal bidra til økt bearbeiding og verdiskapning.

– Regjeringen mener det vil være utfordrende å realisere en prøveordning med rullerende MTB under de forutsetninger som Stortinget har skissert i sin innstilling og anmodningsvedtak. Dette gjelder særlig med hensyn til formålet om økt bearbeiding, og at ordningen ikke skal gi økt miljøbelastning eller redusert fiskevelferd. Gitt anmodningsvedtakets utforming, vil regjeringen likevel sende forslag til en mulig prøveordning med rullerende MTB på høring, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Makstak mot uakseptable konsekvenser

For å redusere sannsynligheten for uakseptable konsekvenser for miljø, fiskehelse og -velferd, vil det settes et makstak for overskridelse av tillatelsens MTB om høsten. Det vil også settes et makstak som er under tillatelsens pålydende om våren. Innenfor makstakene står oppdretter fritt til å utnytte MTB så fremt utnyttelsen ikke overstiger tillatelsens MTB i snitt over ett kalenderår.

Noen forslag til alternative tak som kan presenteres i en høring fremgår av figuren under. Det vil være et årlig tilsynsgebyr på 12 000 kroner tilknyttet prøveordningen. Ordningen evalueres etter prøveperioden.

Klikk for større bilde.

Figur: Viser forslag til MTB-profiler som kan inngå i en høring av en eventuell prøveordning. Merk at alternativ 2 er likelydende med alternativ 1 fra oktober til juni. Merk videre at y-aksen starter på 40 prosent. Kilde: NFDFigur: Viser forslag til MTB-profiler som kan inngå i en høring av en eventuell prøveordning. Merk at alternativ 2 er likelydende med alternativ 1 fra oktober til juni. Merk videre at y-aksen starter på 40 prosent. Kilde: NFD

Etter at høringen er gjennomført, vil eventuelle forskrifter fastsettes på vanlig måte.

– Dersom den endelige utformingen av ordningen viser et vesentlig potensial for volumvekst, bør det tas et vederlag for å delta i ordningen. Et eventuelt vederlag for ordningen vil fastsettes etter at høring av relevant regelverk er gjennomført og en endelig utforming av ordningen er ferdigstilt, heter det videre i meldingen.

Ordforklaringer

Maksimal tillat biomasse (MTB)

Begrenser den til enhver tid stående mengde av levende fisk (målt i kg eller tonn). En standard tillatelse til akvakultur av matfisk på lokaliteter i sjøvann avgrenses til en biomasse på inntil 780 tonn (i Troms og Finnmark avgrenses en standardtillatelse på inntil 900 tonn). Samtidig har svært mange av tildelte tillatelser en annen størrelse, grunnet ulike kapasitetsjusteringer, særlig ifm trafikklysssystemet.

Variabel MTB

Skjematisk variabel MTB består av forhåndsdefinerte absolutte grenser (tak) for hvor høy biomassen i en tillatelse kan være i gitte perioder. Gjennomsnittet av takene tilsvarer regulær MTB.

Rullerende MTB uten tak

Dette er løsninger basert på MTB definert av et glidende gjennomsnitt av biomassen holdt i tillatelsen i en tolvmånedersperiode. Det kan også tenkes holdt innenfor en forhåndsbestemt tidsperiode, f.eks. kalenderåret. Oppdretter står her fritt til å ha en så høy biomasse som ønskelig på et gitt tidspunkt så lenge gjennomsnittet ved avregningstidspunktet er innenfor regulær MTB.

Rullerende MTB med tak

Dette er en hybrid av variabel og rullerende MTB. Det settes også her varierende maksgrenser (tak) for MTB. Enten settes taket for enkelte perioder av året som er ansett å være av særlig betydning for fiskehelse og miljøpåvirkning, eller for hele året. Det som skiller dette alternativet fra variabel MTB, er at gjennomsnittet av makstakene settes høyere enn regulær MTB. Det forutsettes likevel at gjennomsnittlig biomasse ved avregningstidspunkt er innenfor grensene for regulær MTB.