Mistanke om ILA i ved Kråkeberget i Måsøy

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 16055 Kråkeberget i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor NRS Farming AS driver oppdrett av laks.

– NRS Farming AS varslet Mattilsynet 1. juni 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Kråkeberget. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) på prøver analysert for ILA etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet i en melding tirsdag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Kråkeberget ligger i overvåkingssonen i kontrollområdet for ILA i Nordkapp og Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Kontrollområdet ble opprettet i januar 2020, etter påvisning av ILA ved lokaliteten 15460 Laholmen. Og lokalitet Kråkeberget ble omfattet av kontrollområdets overvåkingssone, etter påvisning av ILA ved lokalitet 38857 Vannfjorden.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet, med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.