Mistanke om ILA ved Storevika i Bodø

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35817 Storevika i Bodø kommune i Nordland fylke, hvor Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS) driver oppdrett av laks.

– Labora fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet 11.06.2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Storevika. Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, skriver Mattilsynet i en melding mandag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste diagnosen. Utfyllende analyseresultater vil foreligge innen kort tid.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Storevika er omfattet av en eksisterende overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Gildeskål, Beiarn og Bodø kommune. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokalitet 13006 Hestholmen 27. mai 2020.

Dersom mistanken ved lokaliteten Storevika blir bekreftet, vil Mattilsynet om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet, med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.