Færre laks rømte fra oppdrettsanlegg i 2020

Laks i oppdrettsmerd. Foto: Frode Oppedal / Havforskningsinstituttet

I 2020 rømte det i underkant av 44 000 laks fra norske havbruksanlegg. Så langt i 2021 viser foreløpig oversikt hos Fiskeridirektoratet, at det er rapportert knapt 1200 rømte laks.

Lederen for Sjømat Norge sitt rømmingsutvalg, Tarald Sivertsen, gleder seg over tallene, og over at OURO kan bekrefte at den positive utviklingen gjenspeiles i lavere innslag av rømt laks i elv.

– Nedadgående trend

– Etter «rømmingsåret» 2019 er det godt å se at det igjen rapporteres om færre rømte fisk, sier Tarald Sivertsen i en pressemelding.

Han legger samtidig til at gjenfangsten av rømt fisk i 2019 var svært vellykket. Omkring 40 prosent av den rømte fisken ble da gjenfangstet, takket være god beredskap på anleggene, og flott innsats fra fiskere.

Rømmingstallene for 2020 er blant de laveste vi har hatt, og bidrar til den tydelig nedadgående trenden vi nå har sett over år, konstaterer Sivertsen.

Figuren viser antall laks som er rapportert som rømt for hvert av årene i perioden 1993 – 2020. Kilde: Sjømat NorgeFiguren viser antall laks som er rapportert som rømt for hvert av årene i perioden 1993 – 2020. Kilde: Sjømat Norge

Mange ulike og nye tiltak iverksettes

Det er gjennom årene iverksatt en rekke tiltak for å unngå at fisk rømmer. En utvikling der statistikken sier at det rømmer færre fisk, samtidig som produksjonen øker, viser at tiltakene virker, fremholder Sivertsen. Tiltakene har i hovedsak vært konsentrert omkring strenge tekniske krav til anleggene. I tillegg krav til robust utstyr, og ikke minst til opplæring, kursing og holdninger hos folkene som arbeider på anleggene.

– Rømmingshindrende tiltak er høyt oppe på agendaen både i styrerommene, på merdkanten, og hos vare- og tjenesteleverandørene til næringen, sier Sivertsen.

Han nevner videre at det også er under planlegging et nytt toppledermøte omkring rømmingssikkerhet i forbindelse med årets AquaNor.

– NS 9415, den tekniske standarden for flytende akvakulturanlegg, er nå helt inne i sluttfasen av en omfattende revisjon. En ny teknisk forskrift for akvakulturanlegg i sjø er på høring. Begge har tatt opp i seg krav også til de nye anleggstypene vi ser kommer. Samlet har vi tro på at disse revisjonene vil bidra til å ta oss enda noen steg mot 0-visjonen. Målet er at sjømatproduksjonen bare skal ha en neglisjerbar effekt på villaksen som følge av rømming, sier Sivertsen.

– OURO bidrar til at målet nås

OURO (Oppdretternes sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) har gjennom målrettede tiltak over år bidratt til å redusere innslaget av rømt oppdrettslaks i elver over hele landet.

– Det betyr at om uhellet er ute, og det tross mange tiltak og hardt arbeid likevel rømmer fisk, så bidrar OURO til å ta ut rømt fisk fra elva slik at innslaget skal være minimalt når villaksen skal gyte. Vi registrerer også at OURO selv rapporterer at «Innslaget av rømt oppdrettsfisk viser en nedadgående trend i mange elver, med historisk lave innslag av rømt oppdrettsfisk.» Det er derfor er behov for utfisking i færre elver i regi av OURO i 2021.

– Det er flott å kunne lese på OURO sine hjemmesider at deres innsats viser at OURO over flere år får fanget det meste av den rømte fisken som går opp i elvene, avslutter Sivertsen.