ILA påvist ved Skogsholmen i Vega

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 33157 Skogsholmen i Vega kommune i Nordland fylke, hvor Nova Sea AS og Vega Sjøfarm AS driver oppdrett av laks.

Nova Sea AS varslet Mattilsynet 8. juni 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Skogsholmen. Den 9. juni 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten Skogsholmen for eventuell verifisering av ILA.

Les også: Mistanke om ILA ved Skogsholmen i Vega

– Mattilsynet stadfestet diagnosen 16. juni 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Mattilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Pålegger tømming av oppdrettslokaliteten

For å begrense smittespredning, er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.