ILA påvist ved Djupestallen i Tysnes

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14799 Djupestallen i Tysnes kommune i Vestland fylke, der Lerøy Vest AS oppdretter laks.

Internt fiskehelsepersonell i Lerøy Vest AS varslet Mattilsynet 2. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 14799 Djupestallen.

Les også: Mistanke om ILA ved Djupestallen i Tysnes

Den 6. juli 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Djupestallen for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 14. juli 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, melder Mattilsynet onsdag.

Tilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten vil bli iverksatt. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Lokalitet Djupestallen ligger i et eksisterende kontrollområde. Mattilsynet vil opprette en bekjempelsessone omkring lokaliteten, og det kan bli aktuelt å utvide eksisterende overvåkingssone.