Mistanke om ILA ved Kasteberget i Ibestad

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Kasteberget i Ibestad kommune. Kart: BarentsWatch

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31757 Kasteberget i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke, der Kleiva Fiskefarm AS driver oppdrett av laks.

– Kleiva Fiskefarm AS varslet Mattilsynet 16.07.2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 31757 Kasteberget. Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved PatoGen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, skriver Mattilsynet i en melding mandag.

Prøvene var tatt ut som screeningprøver i forbindelse med at anlegget ligger i en overvåkingssone for ILA.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget, og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Ved bekreftet mistanke, vil Mattilsynet om kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.