Mistanke om ILA ved stamfiskanlegg i Suldal

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi ved landlokaliteten Kilavågen Land i Suldal kommune. Kart: BarentsWatch

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved landlokaliteten 11879 Kilavågen Land i Suldal kommune i Rogaland fylke, der Grieg Seafood Rogaland AS driver et stamfiskanlegg for laks.

– Fiskehelsetjenesten FoMAS varslet Mattilsynet 22. november 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 11879 Kilavågen Land. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av rognvæske ved lokaliteten, skriver Mattilsynet i en melding tirsdag ettermiddag.

Mattilsynet har vært på inspeksjon i anlegget og tatt ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle om ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Forbud mot flytting av fisk

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Ved stadfestet diagnose, vil Mattilsynet opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.