Én hendelse preger rømmingsstatistikken for 2021

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Én stor enkelthendelse stod for mesteparten av rømt oppdrettslaks i fjor. De fleste rømmingshendelsene skjedde i forbindelse med arbeidsoperasjoner.

Foreløpige tall viser at det rømte ca. 61 000 oppdrettslaks og ca. 7700 regnbueørret i 2021.

– Én enkelthendelse i Trøndelag stod for nesten 40 000 rømte laks. Dette gav store utslag i statistikken, sier Øyvind Lie, direktør for Kyst og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, i en pressemelding.

Rømmingen fra Midt-Norsk Havbruk, nå Salmonor, sin lokalitet Dolma N i Trøndelag er den mest omfattende fra fjoråret.

– Her ble det meldt inn rundt 39 000 rømte laks, og selskapet rapporterte om en gjenfangst på ca. 13 000. Det var stor spredning av fisk fra denne hendelsen, og Fiskeridirektoratet fikk også inn mange tips om fangster helt til nord for Vefsn, sier Lie.

Det ble gitt pålegg til selskapet om både utvidet gjenfangst i sjø, og overvåking og uttak av rømt fisk i 17 vassdrag. På bakgrunn av tips og observasjoner, gjennomførte Fiskeridirektoratet i tillegg tiltak i flere vassdrag enn de som var omfattet i pålegget.

– Vi ser at genetisk innblanding i laksebestandene er på et høyt nivå, og dessverre er det slik at ny innblanding kommer på toppen av innblanding som har skjedd tidligere, sier Lie.

Les også: Det rømte nesten 39.000 laks frå Midt-Norsk Havbruk

Selskapene rapporterer

Av totalt 117 hendelser som er meldt inn i 2021, er så langt 32 med bekreftet rømming av fisk.

– Det er også 15 hendelser der innmeldingen ikke er ferdigstilt ennå. For flere av hendelsene er derfor det endelige rømmingstallet ikke rapportert ennå, og vises heller ikke i statistikken, sier Øyvind Lie.

Totalt antall innmeldte rømte fisk er relativt lavt sammenlignet med en del tidligere år.

– Dette er gledelig, men vi ser også utfordringer knyttet til kontroll med antall fisk. Dette har stor innvirkning på presisjonen knyttet til antall innrapporterte-, rømte fisk og antall rømmingshendelser, sier Lie.

Rømmingsstatistikken er basert på selskapenes egne innrapporteringer.

– Utfordringer knyttet til kontroll med antall fisk er et tema som har opptatt oss de to siste årene. FHF og Fiskeridirektoratet har derfor gått sammen om et prosjekt som skal bidra til bedre individkontroll i akvakulturnæringen. Prosjektet skal blant annet undersøke potensialet for nøyaktig telling av fisk, forteller Lie.

Rømmer under arbeidsoperasjoner

Et flertall av hendelsene skjedde i forbindelse med arbeidsoperasjoner. Fiskeridirektoratet har derfor i 2021 hatt en tilsynskampanje rettet mot risikostyring ved arbeidsoperasjoner, og spesielt avlusingsoperasjoner.

– Denne kampanjen har vi besluttet å videreføre også i 2022, avslutter Øyvind Lie.