Tre gule og to røde områder i ny trafikklysregulering

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Emil Bremnes / NFD

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på i overkant av 21 000 tonn.

Samtidig har departementet fastsatt innretningen for tildelingsrunden i 2022, med fordeling av veksten til henholdsvis fastpris og auksjon. Dette etter høring tidligere i år. Fastprisen er satt til kr 200 000 per tonn.

– Vi sørger nå for ytterligere vekst i de områdene der påvirkningen av lakselus på villaks er akseptabel. Det vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer norsk matproduksjon, større verdiskaping og økte eksportinntekter for Norge. Samtidig tar vi hensynet til villaksen på alvor gjennom å redusere produksjonskapasiteten der påvirkningen er uakseptabel, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Videre i meldingen heter det at fargen er satt basert på naturfaglige vurderinger av lakselusas påvirkning på villaks for årene 2020 og 2021. Oppdretterne i åtte av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at de vil få mulighet til å øke produksjonen. Tre områder får gult lys, og to områder får rødt lys. I de røde områdene må produksjonskapasiteten reduseres.

Les også: Innretningen av auksjon av laksetillatelser på høring

Kart over produksjonsområdene, med fargelegging etter trafikklyssystemet per juni 2022. Kart: NFDKart over produksjonsområdene, med fargelegging etter trafikklyssystemet per juni 2022. Kart: NFD

Fremdeles rødt lys i to områder

Fiskeri- og havministeren har nå fastsatt hvilke farger områdene skal ha:

 • Åtte produksjonsområder (PO) får grønt lys og kan øke produksjonskapasiteten med inntil 6 prosent: Svenskegrensen til Jæren (PO1), Nordmøre og Sør-Trøndelag (PO6), Helgeland til Bodø (PO8), Vestfjorden og Vesterålen (PO9), Andøya til Senja (PO10), Kvaløya til Loppa (PO11), Vest-Finnmark (PO12), Øst-Finnmark (PO13).
 • Tre produksjonsområder får gult lys: Ryfylke (PO2), Stadt til Hustadvika (PO5), og Nord-Trøndelag med Bindal (PO7). I disse områdene skjer det ingen endringer i produksjonskapasiteten.
 • To produksjonsområder får rødt lys og må redusere produksjonskapasiteten med 6 prosent: Karmøy til Sotra (PO3) og Nordhordland til Stadt (PO4). Dette er andre gang PO4 får trukket ned produksjonskapasiteten sin.

   

– Lusepåvirkningen er fremdeles størst på Vestlandet, og her må næringen ta grep for å sørge for at påvirkningen ikke bare reduseres som følge av nedtrekk, men også gjennom driftsforbedringer, sier Skjæran.

I de områdene ekspertene har gitt lik påvirkning begge år, følger utfallet av fargeleggingen ekspertenes vurdering. For tre av områdene var ekspertenes vurdering ulik i 2020 og 2021. Dette gjelder Ryfylke (PO2), Nordhordland til Stadt (PO4) og Stadt til Hustadvika (PO5). Som forutsatt i havbruksmeldingen, er det i disse områdene gjort grundigere vurderinger av den samlede miljøtilstanden, der blant annet de fysiske forholdene i sjøen, tilstanden til villaksen etter kvalitetsnormen og forholdene for sjøørreten har blitt vurdert.

Det er også sett på hvordan villaksen har blitt påvirket i alle år fra 2016 til 2021, og hva det betyr for påvirkningen i et større tidsvindu enn de siste to årene. I vurderingen av samfunnsøkonomiske konsekvenser er dødelighet og produktivitet i de enkelte PO blitt spesielt vurdert, i tillegg til effekten den foreslåtte kapasitetsjusteringen vil ha på verdiskaping.

– I disse områdene har jeg lagt størst vekt på tilstanden til vill laksefisk og påvirkningen av lakselus på villaksen over tid, sier Skjæran.

Innretning på tildelingsrunden i 2022

Havbruksnæringen kan vokse med seks prosent i grønne produksjonsområder i 2022. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon.

 • Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder.
 • En prosent selges til fastpris. Dette er vekst i tillatelser oppdretterne allerede har. Prisen er 200 000 kroner per tonn.
 • Oppdrettere som oppfyller kriterier for unntak vil få tilbud om inntil seks prosent vekst, basert på nærmere regler i produksjonsområdeforskriften. Dette er uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har. Prisen er 200 000 kroner per tonn.
 • Resten, inkludert det som ikke blir solgt til fastpris i grønne områder, tildeles gjennom en auksjon av nye tillatelser. Forslag om hvordan auksjonen skal bli gjennomført, har vært på høring. Departementet kommer tilbake til tidspunkt for auksjon etter sommeren.
 • Det vil komme nærmere informasjon om fastpristildelingen fra Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene.
 • Fiskeri- og sjømatministerens beslutning kan potensielt gi en vekst på om lag 33 000 tonn produksjonskapasitet i grønne områder.

Reduksjonen i røde områder er anslagsvis 11 700 tonn produksjonskapasitet. Den reelle reduksjonen kan imidlertid være noe lavere, avhengig av hvor mye produksjonskapasitet som får fritak fra nedtrekk etter unntaksreglene.

Mulig endring av skattereglene fra 2023

I forbindelse med salg av økt tillatelseskapasitet, gjør staten oppmerksom på følgende:

I Hurdalsplattformen står det at lokalsamfunn og fellesskapet skal få en rettferdig del av verdiene som skapes fra havbruksaktiviteten. Grunnrente i havbruksnæringen hentes i dag inn gjennom et vederlag for utstedelse av nye tillatelser samt en produksjonsavgift på 40,5 øre per kg produsert fisk.

Som en oppfølging av Hurdalsplattformen og som ledd i regjeringens budsjettarbeid, vurderes det løpende om beskatningen av havbruksnæringen kan forbedres, herunder om den kan gi økte lokale inntekter. Mulige forslag til endringer i skattereglene for havbruksnæringen med virkning for 2023, vil eventuelt bli presentert i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet i oktober.

Fakta om trafikklyssystemet i havbruksnæringen

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de får sin produksjonskapasitet redusert. Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

Nærings- og fiskeridepartementet fargelegger produksjonsområdene annethvert år, basert på naturfaglige råd. I områder der påvirkningen av lakselus er ulik i de to årene, gjør departementet en grundigere vurdering av den samlede miljøtilstanden. Dette er i tråd med havbruksmeldingen, Meld. St. 16 (2014-2015).

Kilde: NFD