ILA påvist ved Blomsøråsa i Alstadhaug

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 31857 Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland fylke, der Mowi ASA driver oppdrett av laks.

Mowi ASA varslet Mattilsynet 30. mai 2022 om mistanke om ILA på lokaliteten. Mattilsynet tok 1. juni ut prøver av fisk ved lokaliteten, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 9. juni 2022 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Påvisningen blir oppdatert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller 31857 Blomsøråsa.

Oppdretter har startet utslakting

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone, og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.