Mistanke om ILA ved Leirvika i Masfjorden

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi ved sjølokalitet Leirvika i Masfjorden kommune. Kart: BarentsWatch

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13699 Leirvika i Masfjorden kommune i Vestland fylke, der Firda Sjøfarmer AS, Engesund Fiskeoppdrett AS og Langøylaks AS driver oppdrett av laks.

– Fiskehelsetjenesten Stim AS varslet Mattilsynet 16. november 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 13699 Leirvika. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver, for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Ved bekreftet mistanke, vil Mattilsynet om kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.