ILA påvist ved Nordeimsøyna i Stavanger

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 14495 Nordeimsøyna i Stavanger kommune i Rogaland fylke.

Grieg Seafood Rogaland Sjø AS, Rogaland Fylkeskommune og Skretting AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Fiskehelsetjenesten Åkerblå AS varslet Mattilsynet 13. mars 2023, om funn forenelig med infeksiøs lakseanemi (ILA) på fisk ved lokalitet 14495 Nordeimsøyna. Den 15. mars 2023 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 22. mars 2023 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyses det i en melding fra Mattilsynet onsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet kan pålegge at lokaliteten tømmes for fisk.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone, og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.