Ikke kapasitet til å håndtere død og syk fisk

– En ny forordning fra EU kan stanse veksten i oppdrettsnæringen. Det uttaler Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) i dag.

Mattilsynet inndrar i disse dager biproduktindustrien sin tillatelse til å prosessere Kategori 2 materiale fra laks (død fisk, klinisk syk fisk).

Anslagsvis produserer oppdrettsnæringen i Norge årlig ca 30-40 tusen tonn Kategori 2 avfall. Volumet er betydelig og tilsvarer Norges samlede produksjon av laks for ca 20 år siden. Ved sykdomsutbrudd kan oppdretter risikere at ingen tar imot eller henter død fisk.

Inndro tillatelsene til å prosessere kategori 2 materiale

EUs’ Biproduktforordning implementeres nå i Norge og Mattilsynet vil føre utvidet tilsyn med at den etterleves. Dette på tross av at det er bred enighet om at forordningen er lite tilpasset håndtering av biprodukter fra kaldblodige akvatiske dyr. Forordningen er innført og Norge må etterleve den.

Som et ledd i det skjerpede tilsyn har Mattilsynet inndratt tillatelsene biproduktindustrien hadde til å prosessere Kategori 2 materiale fra laks (død fisk, klinisk syk fisk med mer). Det vil ikke lenger bli gitt midlertidig tillatelse til å bearbeide Kategori 2 materiale i prosessanlegg som kun er godkjent for Kategori 3. Begrunnelsen for vedtaket, hevder Mattilsynet, er at biproduktindustrien selv ikke makter/evner å etablere slik kapasitet. De ønsker derfor at oppdretterne, som har eiendomsretten til materialet, selv tar ansvaret for en etablering av nødvendig kapasitet.

Med dette vedtaket har Mattilsynet i følge NSL, demonstrert alvoret i situasjonen og ønsker at det settes fokus på at det snarest etableres anlegg spesielt for håndtering av Kategori 2 materiale. Ansvaret ligger i første rekke hos oppdretterne og/eller i samarbeid med den etablerte biproduktindustrien.

NSL jobber for å finne løsninger

– NSL jobber nå for å finne løsninger både på kort- og lang sikt, sier Svein Reppe, fagsjef for eksport og foredling i NSL.

– Vi kan ikke leve med situasjonen slik den er nå, dette griper inn i næringens omdømme og forutsigbarhet. Får oppdrettere pålegg om massiv utslakting av klinisk syk fisk, kan vi risikere å stå uten et apparat til å håndtere problemet, sier Reppe.

I et møte mellom Mattilsynet, biproduktindustrien og NSL den 8. juni ble det enighet om følgende:

– Det vil ved ekstraordinære og uforutsette situasjoner fortsatt bli gitt mulighet til å søke om tillatelse til å kjøre kategori 2 materiale i kategori 3 anlegg. Dette gjelder kun i en avgrenset periode fram til etableringen av et eget kategori 2 prosessanlegg i Norge. Denne jobben vil vi begynne på nå, sier Reppe.

Mer om kategoriinndelingene

Kategori 2

Materiale med risiko for dyre- og fiskesykdommer. Bl.a selvdød fisk og klinisk syk fisk. Kan utnyttes til tekniske formål, kompost og biogass. Materialet skal holdes adskilt fra kategori 3 og prosesseres i eget anlegg.

Kategori 3

Materiale fra frisk fisk. Kan utnyttes til forproduksjon og annet.