Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Lelandsholmen i Hordaland.
Last flere