Proteiner fra pyntekrabbe hindrer bakterievekst

En ny doktoravhandling fra Universitetet i Tromsø viser at proteiner fra pyntekrabbe har potensial til å hindre bakterievekst.

Sigmund Sperstad forsvarte 5. juni 2009 avhandlingen "Antimicrobial peptides from the spider crab, Hyas araneus" til graden Ph.D. ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø (UiT).

– Viktig med alternative stoffer

For å stå bedre rustet ovenfor bakterier som er resistente mot konvensjonell antibiotika, er det viktig å finne alternative stoffer som har potensial å hindre mikrobiell vekst.

– I et norsk, og spesielt nordnorsk perspektiv er havet og marine dyr en naturlig plass å lete etter slike nye forbindelser, en prosess også kalt marin bioprospektering. Vi ønsket derfor å rense ut små proteiner fra pyntekrabbe, og siden teste hvor aktive disse er mot bakterier og sopp, forteller Sperstad.

Lovende langs norskekysten

Fire små proteiner (peptider) ble renset fra blodceller fra pyntekrabbe. Disse ble karakterisert ved hjelp av massespektrometri og proteinsekvensering, og genene som koder for disse peptidene ble isolert og sekvensert.

– To av peptidene viser likhet til antimikrobielle peptider isolert fra andre krepsdyr, mens to har en unik primærstruktur. Alle peptidene består av ulike regioner, og den antimikrobielle aktiviteten er sannsynligvis lokalisert til ett av disse i hvert av peptidene, sier Sperstad.

Testet mot bakterier og sopp

De fire peptidene ble testet mot bakterier og sopp. Det ene peptidet viste god aktivitet mot testorganismene, mens tre av dem hadde en moderat antimikrobiell aktivitet. Peptidene er konstitutivt utrykt i blodcellene, og uttrykket endres i liten grad når blodcellene blir tilsatt bakterier (Listonella anguillarum og Aerococcus viridans).

– Dette arbeidet har både bidratt til å øke forståelsen av forsvarsmolekyler i krepsdyr, og vist at marine dyr langs norskekysten inneholder forbindelser med et potensial å hindre mikrobiell vekst, understreker Sperstad.

Personalia

Sigmund Sperstad er født og oppvokst i Mo i Rana, og har siden 1993 bodd i Tromsø. I 2001 avla han hovedfagseksamen i marin mikrobiologi ved Norges Fiskerihøgskole (NFH), og i 2004 startet han doktorgradsarbeidet ved Institutt for marin bioteknologi ved NFH.

For tiden er Sperstad midlertidig ansatt som førsteamanuensis ved Fakultet for Biovitenskap, Fiskeri, og Økonomi, UiT.