Fordeling og regulering av blåkveitefisket

Fisket de tre neste årene vil fordelingsmessig være lik de siste års fiske.

– Fiskeri- og kystdepartementet stadfester at gjeldende regulerings- og fordelingspolitikk i det norske blåkveitefisket i hovedsak vil ligge fast. Fisket de tre neste årene vil fordelingsmessig være lik de siste års fiske. Det er ikke aktuelt å innføre adgangsbegrensning i kystflåtens fiske etter blåkveite, sier statssekretær Vidar Ulriksen.


I Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon nå i høst, ble partene enige om en fordelingsnøkkel for blåkveite. Denne innebærer at Norge får en andel på 51 prosent, Russland får 45 prosent og 4 prosent avsettes til tredjeland for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. Partene ble også enige om en totalkvote på 15 000 tonn per år i tre år fremover, hvilket innebærer 7650 tonn årlig til Norge. Av det norske kvantumet avsettes 750 tonn til forskningsformål. Fordelingen mellom landene er basert på et omfattende vitenskapelig arbeid av norske og russiske forskere.

Avtalen med Russland danner grunnlag for en enklere regulering av blåkveitefisket og vil gjøre det lettere å regulere fisket i tråd med tilrådninger fra ICES.

Det nåværende reguleringsopplegget vil i hovedsak bli videreført de neste tre år.

Adgang til direktefiske

– Etter avsetning av 750 tonn til forskningsformål og om lag 2800 tonn til trålerne og konvensjonelle havfiskefartøy, vil kystflåten få om lag 4100 tonn. Trålerne og konvensjonelle havfiskefartøy tildeles en kvote på 40 tonn per fartøy som vil kunne fiskes i direktefiske eller brukes som bifangst. Alle fartøygrupper innenfor de gitte kvoterammene vil med dette gis adgang til direktefiske, sier Vidar Ulriksen.

Nærmere bestemmelser om reguleringen av kystflåtens direktefiske vil bli fastsatt på ordinær måte i desember hvert år. De neste tre års reguleringer i blåkveitefisket vil med dette innebære en fordeling mellom kyst og hav på henholdsvis 60 og 40 prosent.