Krever krisetiltak vurdert på nytt

Landsstyret i Norges Fiskarlag er svært misfornøyd med at myndighetene har avvist organisasjonens forslag til tiltak for å avhjelpe virkningene av finans- og markedskrisen.

Det skriver Norges Fiskarlag i en pressemelding.

"Landsstyret krever at FKD (Fiskeri- og kystdepartementet - red.anm.) snarest og på en aktiv og samarbeidende måte må foreta en grundig gjennomgang av de forslagene som Fiskarlaget har fremmet, med sikte på å finne gode løsninger" heter det bl.a. i Landsstyrets vedtak.

Les hele vedtaket her:

Finans-/markedskrisen – status

VEDTAK:

 1. Landsstyret viser til tidligere vedtak og til stor møteaktivitet i forbindelse med finans- og markedskrisa.
 2. Norges Fiskarlag har i nært samarbeid med andre organisasjoner i næringa arbeidet intenst med å finne fram til ordninger for å lette den økonomiske situasjonen for fiskekjøpere og eksportører.

  Landsstyret konstaterer at de iverksatte tiltak for å få omsetningssystemet til å fungere, har fungert rimelig bra. Men ettersom eksporten har gått tregt har dette ført til lageroppbygging, spesielt gjelder dette innenfor saltfisk.

  Konsekvensene av dette har ført til betydelige leveringsvansker for fiskerne langs store deler av kysten.

 3. På denne bakgrunn fant Landsstyret det nødvendig med ytterligere tiltak innenfor flåteleddet i torskefiskeriene. Landsstyret nedsatte derfor et representativt utvalg for å komme med forslag til ordninger. Dette utvalget har foreslått tiltak for å bedre lønnsomheten innen nevnte flåtegruppe, i forbindelse med finanskrisa. Disse tiltakene er oversendt og presentert for ledelsen i Fiskeri- og kystdepartementet (FKD).

  Landsstyret beklager sterkt den måten forslagene ble mottatt på i FKD.

 4. Landsstyret er overrasket over den mangelfulle forståelse som er vist fra FKD for de utfordringer Fiskarlaget har presentert i denne saken.

  Landsstyret krever at FKD snarest og på en aktiv og samarbeidende måte må foreta en grundig gjennomgang av de forslagene som Fiskarlaget har fremmet, med sikte på å finne gode løsninger.