Forholdet mellom fiskeri- og oljenæringen

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet 15. juni forholdet til oljenæringen.

Det opplyser Norges Fiskarlag på sine nettsider. Her følger hele vedtaket fra Landsstyret.

Vedtak

 1. Landsstyret viser til utvalgsarbeidet som har pågått med å finne tilfredsstillende løsninger i forholdet mellom petroleumsaktivitet og fiskeri.

  Minsteavstand fiskeri - seismikk

 2. Landsstyret konstaterer at det ikke har lyktes å finne fram til omforent tilråding når det gjelder minsteavstand mellom seismikkskyting og fiskeri. Det er Landsstyrets klare oppfatning at det ikke blir ro omkring dette spørsmålet før en slik omforent minsteavstand og enighet om praktisering er på plass.

  Dette må følges opp overfor de politiske myndigheter.

  Lofoten/Vesterålen/Møreblokkene

 3. Landsstyret viser til tidligere vedtak i Landsmøtet og Landsstyret hvor det klart framgår at Norges Fiskarlag er i mot all petroleumsrettet virksomhet i områdene Nordland VI, Nordland VII, Troms II og Møreblokkene.

 4. Landsstyret viser videre til Stortingets beslutning om å innhente seismiske data utenfor Lofoten og Vesterålen for å styrke grunnlaget for ny beslutningsvurdering i 2010.

  Landsstyret vil understreke at organisasjonen ikke på noe tidspunkt har gitt klarsignal for skyting av seismikk i dette området. Norges Fiskarlag har kun pekt på hvilket tidsrom i løpet av året hvor det kan forventes lavest fiskeriaktivitet.

  Følgeforskning

 5. Landsstyret viser til at den planlagte følgeforskningen i forbindelse med seismikkskyting utenfor Vesterålen i 2008 av ulike grunner ikke ble gjennomført.

  Landsstyret tar til orientering at myndighetene vil gjennomføre seismikkskyting utenfor Vesterålen i tiden 29. juni til 9. august 2009. Landsstyret forutsetter at den planlagte følgeforskningen i Nordland VII blir gjennomført.

  Landsstyret forutsetter videre at Havforskningsinstituttet i ettertid, basert på data fra følgeforskningen, vil bidra til at framtidige spekulasjoner om seismikkens skremmeeffekt og annen påvirkning på fiskebestander kan ryddes bort.

  Frikjøpsordning

 6. Landsstyret har registrert at Oljedirektoratet har fremmet forslag om å kjøpe fiskere som drifter med faststående fiskeredskaper, fri ved å gi en økonomisk kompensasjon basert på de fire siste års fangstresultat, og at det beste året vil legges til grunn.

  Landsstyret vil uttrykke prinsipiell motstand mot en slik frikjøpsordning. En slik ordning strider i mot organisasjonens grunnholdning til forholdet mellom fiskernes tradisjonelle rett til bruk av havet og andre interessers bruk av havområdene.

  Dialog

 7. Landsstyret ser ingen grunn til å endre på den dialoglinja som Fiskarlaget har etablert, men vil understreke viktigheten av å bringe fram Fiskarlagets prinsipielle standpunkt i de fora hvor forhold mellom fiskeri og petroleumsvirksomheten drøftes."

Kilde: Norges Fiskarlag