Hygienen må bedres på fartøy og mottaksanlegg

Mattilsynet gjennomførte fra oktober i fjor til april i år en nasjonal tilsynskampanje på fersk fisk. Til sammen ble om lag 1000 fiskefartøy og mottaksanlegg inspisert.

31 prosent av de kontrollerte fartøyene og 51 prosent av de kontrollerte mottakene fikk reaksjon fra Mattilsynet for ikke-tilfredsstillende hygieniske forhold.

– Resultatene viser at det var lite å utsette på råstoffkvaliteten, men det er klare forbedringsområder både for fartøyene og mottaksanleggene på andre områder. Dette gjelder for flere kravpunkter, men det som skiller seg ut er hygieniske forhold.

Dette var en kampanje som var godt kjent i næringen på forhånd, og Mattilsynet kan ikke si seg fornøyd med det som nå er avdekket, sier Geir Arne Ystmark, prosjektleder for tilsynskampanjen på fersk fisk, i en pressemelding fra Mattilsynet.

– Verst på mottaksanleggene

Det ble konstatert flere og mer alvorlige forhold på mottaksanleggene enn på fartøyene.

Mattilsynet har blant annet sett på hygiene, kvalitet på fiskeråstoff, håndtering og oppbevaring av fisk om bord i norske fartøy og mottaksanlegg langs hele kysten. Det har i tillegg til dette blitt sett på vann- og iskvalitet hos fryse- og fabrikkfartøy og mottaksanlegg.

I tilfeller der det ble avdekket mindre alvorlige regelverksbrudd, påpekte Mattilsynet den enkeltes plikt til å innrette seg etter regelverket, og i mer alvorlige tilfeller ble det varslet vedtak der de aktuelle fartøyene og mottaksanleggene fikk en tidsfrist for å utbedre avvikene. I tilfeller der det ble avdekket graverende avvik ble det fattet hastevedtak med krav om umiddelbar utbedring.

Av 196 inspiserte mottak har 65 prosent fått reaksjoner fra Mattilsynet. Totalt er det skrevet fem hastevedtak til forskjellige mottaksanlegg. 33 prosent av mottaksanleggene har fått varsel om vedtak, hastevedtak eller begge deler. Dette anser Mattilsynet som et lite tilfredsstillende resultat. Resultatene viser at mottaksanleggene har fått flere og mer alvorlige reaksjoner enn fartøyene.

– Må skjerpe rutiner

Både fartøy og mottaksanlegg må skjerpe rutinene.

Mattilsynet har i løpet av kampanjen også inspisert mange fartøy og mottaksanlegg som har etablert gode rutiner, men resultatene viser også at det er rom for forbedringer. Dette gjelder for flere av kravpunktene. Eksempler på dette er hygieneiske forhold som dårlig renhold av utstyr, arbeidsklær og uhygienisk oppbevaring av fisk og fiskevarer.

Selv om mange av reaksjonene var av mildere karakter (påpeking om plikt) er dette et resultat som Mattilsynet ikke er fornøyd med. Dette gjelder spesielt mottaksanleggene hvor 46 prosent av reaksjonene var av forholdsvis streng karakter.

Under kampanjen ble 809 fartøy inspisert. 44 prosent av disse har mottatt reaksjoner fra Mattilsynet om å utbedre feil eller mangler, men kun ni prosent har fått varsel om vedtak eller hastevedtak eller begge deler. Totalt er det åtte fartøy som har fått hastevedtak. Når det gjelder fartøytypene, er det fabrikk og frysefartøyene som skiller seg dårligst ut.

Dersom fartøyene skjerper sine rutiner og følger opp regelverkskravene, vil forutsetningene for å få en bedre kvalitet og lengre holdbarhetstid på fiskerivarene økes. - Rapporten fra kampanjen er et signal til næringen om at en del forhold må forbedres, avslutter Ystmark i Mattilsynet.