– Bygging av fiskebåter kan hjelpe på verftskrisen

Fiskebåtredernes Forbund mener bygging av fiskebåter kan hjelpe verftene i den krisen mange av dem ser ut til å være på veg inn i.

I et brev til nærings- og handelsminister Trond Giske viser Fiskebåt til at det er et stort oppdemmet behov for fornying av fiskeflåten, siden gjennomsnittsalderen er rundt 20 år.

Fiskebåtredernes Forbund mener myndighetene kan bidra til å utløse dette potensialet gjennom enkle tiltak.

Fiskebåtredernes Forbund viser til at skjerpede krav til egenkapital er en betydelig utfordring for fornying av fiskeflåten, samtidig som Deltakerloven legger klare begrensinger på muligheten til å hente inn ekstern kapital til fiskebåtrederier. Egenkapitalsituasjonen i fiskebåtrederiene er svekket, blant annet som følge av en storstilt egenfinansiert kapasitetstilpasning.

Forbundet mener at det er nødvendig å etablere ordninger som styrker egenkapitaldekningen i rederiene, i tillegg til ordninger som reduserer kravet til egenkapital ved fornying.

Fiskebåtredernes Forbund har derfor foreslått at Innovasjon Norge eller annen offentlig instans får anledning til å gi ordinære 2. prioritetslån til finansiering av nybygg i fiskeflåten. Forbundet mener at inntil 20 prosent av byggesummen bør kunne gis som 2. prioritetslån, etter at ordinær bankfinansiering er på plass. En slik ordning vil relativt raskt kunne bidra til at planlagte prosjekter kan realiseres, mener forbundet.

Fiskebåtredernes Forbund har i tillegg foreslått at fiskeflåten må komme inn under den særskilte rederiskatteordningen. I det minste bør avskrivingssatsen for fiskefartøyer økes fra 14 prosent til 20 prosent.

Forbundet viser i den forbindelse til at avskrivingssatsen for skip, som en direkte konsekvens av etableringen av rederiskatteordningen i 1996, ble redusert fra 20 prosent til 14 prosent noen år senere. Finansdepartementet argumenterte i 1996 for at fiskeflåten burde få beholde 20 prosent som avskrivingssats, blant annet fordi fiskeflåten ikke kom inn under rederiskatteordningen, men forslaget ble ikke fulgt opp da vedtaket ble fattet.