– Har oppfylt Soria Moria-erklæringa

- Regjeringa har levert på alle punkt om fiskeri- og kystpolitikken i Soria Moria-erklæringa.

– En utkvittering av erklæringa på dette området sikrer en langsiktig miljømessig forsvarlig verdiskaping for hele samfunnet og bidrar til rettferdig fordeling av ressursene, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Oppslaget om Soria Moria- erklæringen i VG 22. juni, medfører derfor ikke riktighet, sier Helga Pedersen i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

For punktene fra erklæringen som VG viser til er følgende status i følge Helga Pedersen:

Rekrutteringskvoter

Det er tatt en beslutning om å etablere en ordning for tildeling av rekrutteringsstipend til unge fiskere som skal kjøpe sin første fiskebåt. Dette skal nå lyses ut om kort tid: 30 stipender hver på kr 250.000.

Det er også tatt en beslutning om å etablere en ordning for tildeling av adgang til å delta i adgangsbegrensede fiskerier til unge fiskere som allerede eier båt, men ikke har slik adgang. Denne ordningen skal omfatte ti slike deltakeradganger pr år i tre år. Tildelingen som skal få kvotemessig virkning fra og med 2010 vil nå bli lyst ut om kort tid.

Distriktskvoteordning

Det ble høsten 2006 og høsten 2007 gjennomført en prøveordning med distriktskvoter i Nordland, Troms og Finnmark. Ordningen omfattet rundt 3500 tonn torsk, og skulle bidra til landinger i spesielt fiskeriavhengige områder på en tid av året hvor råstofftilgangen vanligvis er begrenset.

Nofima Marked evaluerte prøveprosjektet begge årene, og konklusjonen var at ordningen i for liten grad bidro til at målene ble oppfylt.

Som en erstatning for distriktskvoteordningen er det for 2008 og 2009 innført en generell bifangstordning som skal stimulere til et høstfiske i Nord-Norge, og erfaringene fra 2008 tyder på at denne ordningen fungerte i tråd med intensjonen.

Merkeordning for fisk

Et av tiltakene i regjeringens ferskfiskstrategi ”Sats ferskt” som ble lagt frem i august 2007 var å prioritere arbeidet med kvalitetsstandarder for flere norske sjømatprodukter. I tett samarbeid med næringa arbeider Eksportutvalget for fisk (EFF) med kvalitetsmerkeordninger og med å utvikle flere frivillig kvalitetsmerking for norsk sjømat.

Arbeidet baserer seg på at det utvikles en Norsk Standard for hver produktkategori. Ordningen bygger på frivillighet og oppslutning fra et flertall av aktørene innen en produktkategori.

Arbeidet med etableringen av fersk SKREI® kom i gang høsten 2005 og ordningen har vært i ordinær drift fra og med sesongen 2007. Andre kvalitetsmerkeordninger som EFF arbeider med er:

  • Fersk oppdrettskveite
  • Norske blåskjell
  • Norske reker
  • Norsk klippfisk og
  • Fersk Norsk Torsk

Fôrkvoter

I Soria Moria-erklæringen står det: ”Åpne for styringsvirkemidler som fôrkvoter med videre, for å sikre langsiktig balanse i produksjonen av oppdrettslaks.”

Hensynet til konkurransesituasjonen i den norske akvakulturnæringen tilsier at det bare unntaksvis bør innføres nye reguleringer som øker produksjonskostnadene, primært avgrenset til bærekraft, miljø og fiskehelse.

Regjeringa har derfor videreført dagens system med maksimal tillatt biomasse (MTB) pr. konsesjon, som vurderes som et bedre styringsvirkemiddel enn fôrkvoter.

Øko-mat

Selv om sjømatproduksjon ikke er omfattet av målet om at 15 % av matproduksjonen i Norge skal være økologisk produksjon, har regjeringen allikevel lagt til rette for at økologisk oppdrettsfisk kan utvikles som et nisjeprodukt.

Dette er gjort ved å øremerke 5 tillatelser til økologisk oppdrett i forbindelse med tildelingsrunden for total 65 nye tillatelser i 2009 for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.