Ny lov om dyrevelferd

Den nye dyrevelferdsloven ble sanksjonert i statsråd fredag 19. juni som lov nummer 97 i 2009.

Samtidig ble det vedtatt at loven skal tre i kraft og dermed erstatte den gamle dyrevernloven fra den 1. januar 2010, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Loven omfatter forhold som påvirker velferd hos, eller respekt for, pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Loven gjelder tilsvarende for utviklingsstadier av nevnte dyr dersom sanseapparatet tilsvarer utviklingsnivået hos levende dyr.

Viktige endringer

De viktigste endringene som følger av den nye dyrevelferdsloven er:

 • Lovens formål omfatter også respekt for dyr.
 • Dyrs egenverdi blir lovbestemt.
 • I tillegg til pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk og tifotkreps gjelder loven for blekksprut og honningbier.
 • Loven gjelder også virksomhet som ikke omfatter håndtering av levende dyr, for eksempel omsetning av næringsmidler og andre dyreprodukter ut fra hensynet til dyrevelferd.
 • Det innføres en allmenn plikt til å varsle Mattilsynet eller politiet om dyremishandling og andre alvorlige tilstander. Helsepersonell får rett, men ikke plikt til å varsle.
 • Det lovfestes et allment krav om kompetanse og en 16-års grense for selvstendig ansvar for dyr.
 • Seksuelle handlinger med dyr blir forbudt selv om de ikke innebærer fare for at dyret lider unødig.
 • Dyrevernnemnda blir en del av Mattilsynet og mister sin rolle som selvstendig forvaltningsorgan.
 • Mattilsynet får hjemmel til å forby enkeltpersoner å ha dyr eller utføre andre aktiviteter med dyr.
 • Mattilsynet får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr.
 • Det blir ikke straffbart å bryte hjelpeplikten, varslingsplikten og kompetansekravet.
 • Det blir heller ikke straffbart å bryte lovens øvrige bestemmelser dersom man bare har utvist alminnelig uaktsomhet. Forsett eller grov uaktsomhet skal fortsatt straffes.
 • Dyrehelsepersonell får lovbestemt rett til godtgjørelse fra staten for hjelp til eierløse og viltlevende dyr.

Les mer:

Den nye loven kan leses fra Lovdata sine nettsider:

Lov om dyrevelferd - Gjeldende fra 1. januar 2010