StatoilHydro får ikke redusert miljøkrav

SFT har stilt krav til StatoilHydro om å samle opp borekaks og partikkelholdig borevæske fra fire produksjonsbrønner på Morvin-feltet for å hindre at koraller skades.

StatoilHydro har klaget, men SFT mener klagen ikke gir grunnlag for å endre vedtaket.

Krav om null utslipp av borekaks

Oljefeltet Morvin ligger innenfor utvinningstillatelse PL 134B/C, blokk 6506/11 i Norskehavet. Feltet ligger 21 km nord for Kristinplattformen og 180 km fra land. I områdene rundt Morvin er det påvist store korallforekomster. Kart: Equinor ASA Oljefeltet Morvin ligger innenfor utvinningstillatelse PL 134B/C, blokk 6506/11 i Norskehavet. Feltet ligger 21 km nord for Kristinplattformen og 180 km fra land. I områdene rundt Morvin er det påvist store korallforekomster. Kart: Equinor ASA

SFT anser det som nødvendig å stille krav om null utslipp av borekaks på Morvin for å hindre skade på koraller. Korallforekomstene ligger spredt, og det er for stor usikkerhet knyttet til at StatoilHydros valgte løsning vil hindre skade på korallene.

SFTs vedtak er i tråd med målsetningene i forvaltningsplanen for Norskehavet om beskyttelse av sårbar bunnfauna, skriver SFT i en melding.

Klagen tas ikke til følge

SFT kan ikke se at det har framkommet nye momenter i saken, og anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge, og at SFTs vedtak opprettholdes, og oversender klagen til Miljøverndepartementet for endelig behandling.