Lanserte tidsskriftet Arctic Review

Universitetet i Tromsø (UiT) har fått et nytt vitenskapelig tidsskrift, Arctic Review on Law and Politics.

Det nye tidsskriftet publiserer artikler innen retts- og samfunnsvitenskap, og har satt seg som mål å frembringe ny kunnskap og forståelse, samt å være et forum for faglig debatt omkring utviklingen av nordområdene, opplyser UiT i en pressemelding.

– Fra Norges forskningsråd er det Universitetet i Tromsø som får mest midler til nordområdeforskning. Det forplikter, sa hovedredaktør for tidsskriftet, Øyvind Ravna, på lanseringa på Akademisk Kvarter onsdag 14. april.

– Blant forskere ble våre planer om et tidsskrift godt mottatt. Flere har påpekt at det er tidsmessig rett å satse på dette, ettersom det er et stort fokus på publisering og formidling, mener Ravna.

Kjernevirksomhet

Også flere av de frammøtte på lanseringa poengterte at forskningsperioden ikke er over før resultatene er publisert:

– Formidling av forskning er også en viktig del av universitetets arbeid. Jeg er stolt over det arbeidet som er gjort i forbindelse med dette tidsskriftet, sa prorektor for forskning og utvikling, Curt Rice.

Arctic Review on Law and Politics vil komme ut to ganger i året, og den første utgaven er viet til maritime fiskerirettigheter i nord, med spesielt fokus på samiske rettigheter.

Den første artikkelen er skrevet av æresdoktor Carsten Smith.

Eksempler på temaer som etter hvert ønskes belyst er forvaltningen av olje- og fiskeressurser i nordområdene, og miljømessige, økonomiske og juridiske følger av issmeltingen i Arktis, herunder også jurisdiksjonsspørsmål. Urfolks rettigheter til landarealer, naturressurser og utøvelse av kultur og språk vil også ha en sentral plass i tidsskriftet, skriver forlaget Gyldendal Akademisk i sin omtale.

Internasjonalt

Tidsskriftets artikler vil være fagfellevurderte og bli trykket på engelsk eller et skandinavisk språk (med sammendrag på engelsk og russisk).

Redaksjonen er etablert med en hovedredaktør i Norges nordområdehovedstad Tromsø, og har i tillegg sju nasjonale redaktører i de andre arktiske landene; Russland, Finland, Sverige, Danmark/Grønland, Canada, Island og USA. Tidsskriftet har også en bredt sammensatt redaksjonskomité.

– I dette første nummeret er omtrent halvparten av alle artiklene skrevet av utenlandske forskere, sier Øyvind Ravna.

Snart vil også en elektronisk versjon av tidsskriftet bli tilgjengelig for abonnenter, ifølge Gyldendal Akademisk.